Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.75 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Bài tập tính khấu hao tài sản cố định

BÀI TẬP VỀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNHBài 1:Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp sản xuất A (Đvt: triệu đồng). 1. Mua một máy công cụ đưa vào sử dụng, giá mua chưa có thuế GTGT: 40, thuế GTGT: 10%. Chi phí vận chuyển lắp đặt hết: 2,1 trong đó thuế GTGT: 0,1. Thời hạn sử dụng 10 năm. 2. Mua một thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng, giá thanh toán: 110. Chi phí lắp đặt, chạy thử thiết bị theo hợp đồng giá chưa có thuế GTGT: 10,5, thuế GTGT: 5%, chiết khấu thương mại được hưởng: 0,5, thời hạn sử dụng 10 năm. 3. Nhận một phương tiện vận chuyển do Công ty K góp vốn kinh doanh, thời hạn 5 năm. Giá trị được Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá: 240, chi phí trước khi đưa vào sử dụng: 1,2. Mỗi năm khấu hao: 40,2. 4. Mua một thiết bị quản lý dưới hình thức trao đổi tương tự, nguyên giá: 240, đã khấu hao: 40%. Thời hạn sử dụng 10 năm Yêu cầu: 1. Hãy xác định nguyên giá của TSCĐ trong trường hợp mua sắm trên? 2. Tính tổng số tiền trích khấu hao hàng năm của tất cả các TSCĐ nói trên? Biết rằng: - DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. - DN tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng.Bài 2:Công ty mua một TSCĐ, giá nhập khẩu là 300trđ, thuế nhập khẩu là 8 %, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu là 10%, chi phí vận chuyển giá thanh toán là 10,5trđ với thuế suất thuế GTGT là 5%, chi phí khác đã chi bằng tiền mặt chưa có thuế GTGT trước khi đưa TSCĐ đó vào sử dụng là 30trđ, thuế GTGT là 3trđ. Thời gian sử dụng tài sản đó là 10 năm. Yêu cầu 1. Hãy xác định nguyên giá TSCĐ trong 2 trường hợp tính thuế GTGT.2. Hãy tính tiền khấu hao TSCĐ trên bằng các phương pháp: (Tính trong trường hợp công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)a. Đường thẳng.
b. Số dư giảm dần có điều chỉnh.Bài 3:Công ty ABC mua máy ủi đất (mới 100%) với giá chưa thuế GTGT là 1.000trđ, thuế GTGT 10%, các chi phí khác công ty phải bỏ ra trước khi đưa máy ủi vào sử dụng với giá thanh toán là 55trđ, trong đó thuế GTGT là 5trđ. Công suất thiết kế của máy ủi này là 15m3/giờ, mỗi ngày làm 8 giờ, một năm làm 300 ngày và máy sử dụng 10 năm. Máy đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/N với khối lượng sản phẩm đạt được trong năm như sau:Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)Tháng Khối lượng sản phẩm hoàn thành (m3)Tháng 1 3000 Tháng 7 3500Tháng 2 3200 Tháng 8 3200Tháng 3 3300 Tháng 9 2000Tháng 4 2400 Tháng 10 1800Tháng 5 2800 Tháng 11 2500Tháng 6 3000 Tháng 12 3200Yêu cầu 1. Hãy xác định nguyên giá TSCĐ trong 2 trường hợp tính thuế GTGT.2. Trong trường hợp công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hãy tính mức trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo sản lượng cho năm N.Bài 4:1. Năm (n) có tình hình về TSCĐ của công ty T&T như sau:
- Nguyên giá và tỉ lệ khấu hao mỗi năm đến ngày 31 tháng 12/N như sau:Loại tài sảnNguyên giá (trđ) Tỷ lệ khấu hao mỗi năm (%)1. Nhà cửa, vật kiến trúc 1.000 52. Máy móc, thiết bị 2.000 153. Phương tiện vận tải 550 124. Thiết bị văn phòng 500 105. TSCĐ khác 150 8Tổng 4.200 -- Số tiền hao mòn lũy kế đến cuối năm N: 800trđ, trong đó khấu hao trong tháng 12/N là 40trđ2. Trong năm (N+1), công ty có dự kiến tình hình biến động TSCĐ như sau:- Ngày 3/2, công ty mua một xe vận tải và đưa vào vận chuyển hàng hóa của công ty bằng quỹ đầu tư phát triển với giá thanh toán là 340trđ, các chi phí khác để đưa tài sản vào sử dụng với giá đã có thuế GTGT là 8trđ. VAT 10%- Ngày1/3, công ty thanh lý một số TSCĐ khác đang phục vụ sản xuất có nguyên giá là 100trđ, dự kiến giá trị thanh lý ước tính là 4trđ. Biết tài sản này được hình thành bằng nguồn vốn cổ phần và đã khấu hao 90%.- Ngày 17/6, công ty vay ngân hàng nhập khẩu một máy sấy và đưa vào sản xuất có giá tính thuế nhập khẩu 200trđ, thuế suất thuế nhập khẩu 30%, thuế suất thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển, chạy thử với giá chưa thuế GTGT là 3,5trđ, thuế GTGT là 0,5trđ. - Ngày 19/9, công ty đưa nhà xưởng mới vào phục vụ sản xuất có nguyên giá 200trđ bằng nguồn vốn tự có của công ty. - Ngày 1/11, công ty thanh lý một máy công cụ có nguyên giá 80trđ, đã trích 95% khấu hao. Tài sản này được hình thành từ nguồn vốn tự có của công ty. Biết: Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.Yêu cầu: Hãy lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định trong năm (N+1)Bài 5:Doanh nghiệp nhập khẩu một thiết bị sản xuất, giá nhập tại cửa khẩu tính ra đồng
Việt Nam: 200 triệu đồng, thuế suất thuế nhập khẩu: 20%, thuế suất thuế GTGT của hàng nhập khẩu: 10%, chi phí vận chuyển về đến doanh nghiệp theo hoá đơn đặc thù (giá đã có thuế GTGT): 33 triệu đồng trong đó thuế GTGT: 10%. Chi phí khác trước khi đưa TSCĐ vào sử dụng với giá chưa có thuế GTGT: 30 triệu đồng, thuế GTGT: 3 triệu đồng. Thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ: 10 năm. Yêu cầu: 1. Hãy xác định nguyên giá thiết bị mua sắm trong hai trường hợp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và khấu trừ. 2. Tính số tiền khấu hao TSCĐ hàng năm bằng các phương pháp: a. Đường thẳng. b. Số dư giảm dần kết hợp với phương pháp đường thẳng ở những năm cuối. (Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT khấu trừ). Bài 6:Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp Công nghiệp X Hãy tính: Tỷ lệ khấu hao bình quân và lập kế hoạch khấu hao TSCĐ cho năm kế hoạch. Biết rằng: Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. I. Tài liệu năm báo cáo 1. Tổng nguyên giá TSCĐ có đến 31/12: 1.950 triệu đồng. Trong đó cần khấu hao: 1.7XX triệu đồng. 2. Tỷ lệ khấu hao bình quân năm: 10%. II. Tài liệu năm kế hoạch 1. Ngày 01/3 doanh nghiệp hoàn thành bàn giao một phân xưởng sản xuất chính và đưa vào sản xuất với giá dự toán công trình được duyệt (chưa có thuế GTGT) là: 240 triệu đồng, thuế GTGT là: 24 triệu đồng, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm. 2. Ngày 01/4 doanh nghiệp nhận vốn góp liên doanh bằng một phương tiện vận tải dùng cho bán hàng. Nguyên giá là: 150 triệu đồng, đã khấu hao: 20 triệu đồng. Tài sản đem góp vốn được các bên tham gia liên doanh đánh giá trị vốn góp là: 100 triệu đồng, các chi phí chạy thử và chi phí khác để đưa tài sản đó vào hoạt động với giá chưa có thuế GTGT là: 20 triệu đồng, thuế GTGT là: 1 triệu đồng. Thời gian
sử dụng là: 5 năm . 3. Ngày 01/5 doanh nghiệp sẽ nhượng bán cho Công ty Y một máy công cụ không cần dùng. Nguyên giá là: 180 triệu đồng, số tiền khấu hao hàng năm là: 6 triệu đồng. Biết tài sản này đã trích khấu hao: 50%. Nay bán giá thỏa thuận chưa có thuế GTGT: 100 triệu đồng, thuế GTGT: 5%. 4. Ngày 01/8 doanh nghiệp nhập khẩu một máy mới. Giá nhập khẩu tính ra đồng Việt Nam là: 300 triệu đồng, thuế suất nhập khẩu là: 50%, thuế suất thuế GTGT là: 10%, thời gian sử dụng ước tính là 10 năm.


*
Một số vấn đề về hạch toán khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp hiện nay.DOC 23 777 2

Xem thêm: Bảng Ngọc Singed Tốc Chiến Mới Nhất, Bảng Ngọc & Cách Lên Đồ Singed Mới Em 2021

*
Một số vấn đề về hạch toán sự biến động và khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp .DOC 31 679 0
*
Một số vấn đề về khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp hiện nay.DOC 24 957 4
*
Những luận cứ về khấu hao tài sản cố định.DOC 20 572 3
*
Khấu hao và các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định 3 3 29
*
một số vấn đề về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp 27 878 0
*
Một số vấn đề về tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hiện nay trong các doanh nghiệp 23 604 0
Nổ hũ club online uy tín