Bút toán tiếng anh là gì

Kế toán thù – Kiểm toán thù là một trong giữa những ngành có nhu cầu tuyển chọn dụng tối đa bây giờ, tuy nhiên từng trải tuyển dụng ngành này của những cửa hàng, tập đoàn lớn lớn cũng khá hà khắc và tiếng anh chuyên ngành kế toán kiểm toán là 1 trong những trong những tài năng phải nhưng chúng ta người tìm việc cần nắm vững nếu muốn thao tác làm việc và thăng tiến trong môi trường xung quanh hội nhập thế giới.

*

Tổng hợp 100 thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế tân oán kiểm toán

Trong bài viết này, sydneyowenson.com đang tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thù kiểm toán theo bảng vần âm, mong muốn để giúp các bạn học từ vựng chuyên ngành một phương pháp có khối hệ thống rộng.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút ít tân oán Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi phí cần trả Advanced payments to suppliers : Trả trước người chào bán  Assets /’æsets/: Tài sản Advances to employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: fan lập báo cáo Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dừng cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền khía cạnh Cash in hand: Tiền mặt tại quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền sẽ đưa Check and take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: giá thành xây dựng cơ phiên bản dở dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản giữ hễ và đầu tư chi tiêu nđính hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: Ngân sách chờ kết đưa Deferred revenue: Người download đưa trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Thuật ngữ E

Equity and funds: Vốn và quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm chi Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chuyển động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: giá thành không bình thường Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đ Financials /fai’nænʃəls/: Tài thiết yếu Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asset costs: Ngulặng giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Thuật ngữ G

General & administrative sầu expenses: Chi phí làm chủ công ty lớn Goods in transit for sale: Hàng gửi đi phân phối Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài thiết yếu Intangible fixed asphối costs: Nguim giá chỉ gia tài thắt chặt và cố định vô hình dung Instruments and tools: Công nuốm, phương tiện vào kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội cỗ Investment & development fund: Quỹ đầu tư phân phát triển Itemize /’aitemaiz/: mnghỉ ngơi tiểu khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài bao gồm Leased fixed asphối costs: Ngulặng giá bán gia tài thắt chặt và cố định thuê tài chủ yếu Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ buộc phải trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài thiết yếu lâu dài Long-term borrowings: Vay dài hạn Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký quỹ, cam kết cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tư triệu chứng khân oán lâu năm hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và chi tiêu lâu dài Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ chuyển động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ không giống Other current assets: Tài sản lưu lại động khác Other long-term liabilities: Nợ lâu năm không giống Other receivables: Các khoản đề xuất thu không giống Other payables: Nợ không giống Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn chủ ssinh hoạt hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Ngân sách chi tiêu trả trước  Payables khổng lồ employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự phòng ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ hoạt động tài chủ yếu Purchased goods in transit: Hàng cài đặt đã đi trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản nên thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho Receivables from customers: Phải thu của người sử dụng Reserve sầu fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản bớt trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá thành bán hàng Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính thời gian ngắn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, ký quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thù nthêm hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản quá đợi xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes và other payables to the State budget: Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp công ty nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình Total assets: Tổng cộng tài sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho những người phân phối Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

Trên đây là 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán kiểm toán phổ cập nhất, liên tục được sử dụng trong các bước. Nếu bạn muốn được giảng dạy một giải pháp chuyên nghiệp về những kiến thức và kỹ năng tiếng anh Giao hàng mang lại công việc, hãy đăng ký theo link sau để nhấn hỗ trợ tư vấn trong suốt lộ trình học giờ anh dành riêng cho người đi làm việc nhé: sydneyowenson.com/dang-ky-hoc/

Nổ hũ club online uy tín