CÔNG THỨC TÍNH THỂ TÍCH KHỐI LĂNG TRỤ

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho kăn năn lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ rất có thể tích $V$. Trên lòng (A"B"C") rước điểm $M$ bất kỳ. Thể tích khối hận chóp $M.ABC$ tính theo $V$ bằng:


Cho lăng trụ xiên tam giác $ABC.A"B"C"$ tất cả lòng $ABC$ là tam giác hầu như cạnh $a$, biết ở bên cạnh là (asqrt 3 ) cùng hợp với đáy $ABC$ một góc (60^0). Thể tích kân hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ $ABCD.A"B"C"D"$ bao gồm đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh $a$ cùng góc (widehat A,, = 60^0). Chân con đường cao hạ từ $B"$ xuống $left( ABCD ight)$ trùng cùng với giao điểm 2 mặt đường chéo cánh, biết $BB" = a$ . Thể tích khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") tất cả (AB = 2a,AC = a,AA" = dfracasqrt 10 2,widehat BAC = 120^0). Hình chiếu vuông góc của $C’$ lên $(ABC)$ là trung điểm của cạnh $BC$. Tính thể tích khối hận lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$?


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng $a$. Hình chiếu vuông góc của điểm $A"$ xung quanh phẳng $left( ABCD ight)$ là trung điểm $I$ của cạnh $AB$. Biết (A"C) chế tạo cùng với phương diện phẳng lòng một góc (altrộn ) cùng với ( an alpha = dfrac2sqrt 5 ). Thể tích kân hận chóp $A".ICD$ là:


Cho khối hận lăng trụ tam giác $ABC.A"B"C"$ nhưng phương diện mặt $ABB"A"$ bao gồm diện tích bằng $4$. Khoảng giải pháp thân $CC"$ và phương diện phẳng $left( ABB"A" ight)$ bởi $7$. Thể tích khối lăng trụ là:


Cho lăng trụ $ABC.A"B"C"$ gồm lòng $ABC$ là tam giác hầu như cạnh $a$, cùng (A"A = A"B = A"C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C") theo $a$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A"B"C"$ có đáy $ABC$ là tam giác cân nặng (AB = AC = a;widehat BAC = 120^0) và $AB"$ vuông góc với $left( A"B"C" ight)$ . Mặt phẳng $left( AA"C" ight)$ tạo ra cùng với mặt phẳng $left( A"B"C" ight)$ một góc (30^0). Thể tích kân hận lăng trụ $ABC.A"B"C"$ là:


Cho hình lăng trụ $ABC.A’B’C’$ gồm độ lâu năm toàn bộ những cạnh bởi $a$ cùng hình chiếu vuông góc của đỉnh $C$ bên trên $(ABB’A’)$ là tâm của hình bình hành $ABB’A’$. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ (ABCD.A"B"C"D") tất cả đáy $ABCD$ là hình chữ nhật cùng với (AB = sqrt 3 ,AD = sqrt 7 ). Hai phương diện mặt $left( ABB"A" ight)$ và $left( ADD"A" ight)$ theo lần lượt tạo thành cùng với đáy đều góc (45^0) và (60^0). Tính thể tích kăn năn hộp ví như biết ở bên cạnh bằng $1$.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích khối lăng trụ


Cho hình lăng trụ xiên $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác gần như với vai trung phong $O$. Hình chiếu của $C’$ trên $(ABC) $ là $O$. Tính thể tích của lăng trụ hiểu được khoảng cách từ bỏ $O$ cho $CC’$ là $a$ với 2 mặt bên $(ACC’A’)$ và $(BCC’B’)$ phù hợp với nhau góc (90^0).


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả lòng $ABC$ là tam giác vuông tại $A$. (AB = a;AC = asqrt 3 );(AA" = 2a). Thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") tất cả lòng là tam giác cân trên $A$. (AB = AC = 2a,widehat CAB = 120^0.) Mặt phẳng (left( AB"C" ight)) tạo với lòng một góc (60^0). Thể tích kân hận lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") bao gồm đáy $ABC$ là tam giác vuông tại $B$, (widehat ACB = 60^0), cạnh (BC = a), con đường chéo (A"B) tạo thành với mặt phẳng (left( ABC ight)) một góc (30^0). Thể tích kân hận lăng trụ (ABC.A"B"C") là:


Đáy của hình lăng trụ đứng tam giác (ABC.A"B"C") là tam giác rất nhiều cạnh (a = 4) và biết diện tích S tam giác (A"BC) bởi $8$ . Tính thể tích khối hận lăng trụ?


Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.A"B"C"D") tất cả lòng là tđọng giác các cạnh $a$, biết rằng (BD" = asqrt 6 ) . Tính thể tích của khối hận lăng trụ?


Lăng trụ đứng tứ giác có lòng là hình thoi nhưng mà những đường chéo cánh là (6cm) với (8cm), biết rằng chu vi lòng bằng 2 lần độ cao lăng trụ. Tính thể tích kăn năn lăng trụ


Cho lăng trụ đứng (ABC.A"B"C") với $ABC$ là tam giác vuông cân nặng trên $C$ bao gồm (AB = a) , khía cạnh mặt (ABB"A") là hình vuông vắn. Mặt phẳng qua trung điểm $I$ của $AB$ cùng vuông góc cùng với (AB") chia kăn năn lăng trụ thành 2 phần. Tính thể tích từng phần?


Cho nhiều diện (ABCDEF) bao gồm (AD,BE,CF) đôi một tuy nhiên song. (AD ot left( ABC ight)), (AD + BE + CF = 5), diện tích tam giác (ABC) bằng (10). Thể tích nhiều diện (ABCDEF) bằng


*

Cho hình vỏ hộp (ABCD.A"B"C"D") hoàn toàn có thể tích bằng (V). điện thoại tư vấn (M,,,N,,,Phường,,,Q,,,E,,,F) theo lần lượt là trung ương những hình bình hành (ABCD,,,A"B"C"D",,,ABB"A",,,BCC"B",,,CDD"C",,,DAA"D"). Thể tích kăn năn nhiều diện có những đỉnh (M,,,Phường,,,Q,,,E,,,F,,,N) bằng:


Cho hình lập phương ABCD.

Xem thêm: Cách Edit Video Trên Laptop, Cách Edit Video Trên Máy Tính

A" B "C " D " gồm diện tích S phương diện chéo cánh ACC’A’ bằng (2sqrt 2 a^2). Thể tích của kăn năn lập phươg ABCD.A’B’C’D’ bằng


Cho hình lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A.) Cạnh (BC = 2a) và (angle ABC = 60^0.) Biết tứ giác (BCC"B") là hình thoi bao gồm (angle B"BC) nhọn. Mặt phẳng (left( BCC"B" ight)) vuông góc với (left( ABC ight)) và phương diện phẳng (left( ABB"A" ight)) tạo ra với (left( ABC ight)) góc (45^0.) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng:


Cho hình lăng trụ tam giác những (ABC.A"B"C")tất cả (AB = a,) mặt đường trực tiếp (A"B) tạo với phương diện phẳng (left( BCC"B" ight)) một góc (30^0.) Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A"B"C".)


Cho hình lập pmùi hương (ABCD.A"B"C"D") có thể tích (V). Gọi (M) là vấn đề nằm trong cạnh (BB") làm sao cho (MB = 2MB"). Mặt phẳng (left( altrộn ight)) đi qua (M) cùng vuông góc với (AC") giảm những cạnh (DD"), (DC), (BC) theo thứ tự trên (N), (P), (Q). Điện thoại tư vấn (V_1) là thể tích của kăn năn đa diện (CPQMNC").Tính tỉ số (dfracV_1V).


Cho lăng trụ hầu hết (ABC.A"B"C"), cạnh lòng bằng a, góc thân nhị mặt phẳng (left( A"BC ight)) cùng (left( ABC ight)) bởi (60^circ ). Tính thể tích khối lăng trụ kia.


Đề thi THPT QG - 2021 - mã 101

Cho khối hận vỏ hộp chữ nhật (ABCD.A"B"C"D") có lòng là hình vuông vắn, (BD = 2a,) góc giữa hai mặt phẳng (left( A"B mD ight)) cùng (left( ABCD ight)) bởi (30^0). Thể tích của khối vỏ hộp chữ nhật đang cho bằng


Cho khối lăng trụ (ABC.A"B"C"). Điện thoại tư vấn (E) là trung tâm tam giác (A"B"C") và (F) là trung điểm (BC). Call (V_1) là thể tích khối hận chóp (B".EAF) và (V_2) là thể tích khối hận lăng trụ (ABC.A"B"C"). lúc kia (dfracV_1V_2) có giá trị bằng


Cho hình lăng trụ tam giác (ABC.A"B"C") bao gồm diện tích đáy bằng (12) cùng chiều cao bởi (6). Gọi (M,,,N) theo lần lượt là trung điểm của (CB,,,CA) cùng (P.,,,Q,,,R) theo thứ tự là trung ương những hình bình hành (ABB"A"), (BCC"B"), (CAA"C"). Thể tích của khối hận đa diện (PQRABMN) bằng:

*


Cho hình lăng trụ tam giác đều (ABC.A"B"C") tất cả độ dài cạnh đáy (AB = 8,) bên cạnh bởi (sqrt 6 ) (minch họa nlỗi hình vẽ). hotline (M) là trung điểm của cạnh (A"C"). Khoảng bí quyết tự (B") mang lại khía cạnh phẳng (left( ABM ight)) bằng bao nhiêu?

*


Ông A dự định áp dụng không còn 5m2kính để triển khai một bể cá bằng kính tất cả dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều lâu năm gấp đôi chiều rộng lớn (các mọt ghép có kích thước ko đáng kể). Bể cá gồm dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu (kết quả làm cho tròn mang lại hàng phần trăm)?


Cho hình vỏ hộp $A B C D cdot A^prime B^prime C^prime D^prime$ tất cả lòng $A B C D$ là hình thoi cạnh $a$, $widehatB C D=120^circ .$ Biết rằng hình chiếu vuông góc của $A^prime$ lên phương diện phẳng $(A B C D)$ trùng với giao điểm của $A C$ với $B D$. Diện tích tam giác $A^prime A B$ bằng $dfraca^2 sqrt34$


Cho hình lăng trụ phần lớn (ABC cdot A^prime B^prime C^prime ) bao gồm độ nhiều năm toàn bộ những cạnh bởi (a). điện thoại tư vấn (M) là trung điểm A B cùng (N) là điểm nằm trong cạnh A C thế nào cho (công nhân = 2AN). Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm (A,M,N,A^prime ,B^prime ) cùng (C^prime ) bằng


Cho lăng trụ (ABC.A"B"C") có đáy (ABC) là tam giác vuông cân nặng trên (C). call (M) là trung điểm của cạnh(AB). Biết rằng (A"CM) là tam giác đa số cạnh (a) với nằm trong mặt phẳng vuông góc với khía cạnh phẳng đáy (minh họa nhỏng hình vẽ). Thể tích của kăn năn lăng trụ (ABC.A"B"C") bằng

*


Đề thi THPT QG 2020 – mã đề 104

Cho khối vỏ hộp chữ nhật tất cả tía kích thước (2); (3); (7). Thể tích của khối hận hộp đã mang lại bằng

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |