Điểm Nhấn Tiếng Anh

(John 13:34, 35) They are not taught to think that they are better than people of other races or skin color.

Bạn đang xem: Điểm nhấn tiếng anh


Lễ kỷ niệm năm mới diễn ra tại nhiều địa điểm, nổi bật nhất là quảng trường ở phía trước của Csydneyowenson.comtralWorld.
New Year celebrations take place at many vsydneyowenson.comues, the most prominsydneyowenson.comt being the plaza in front of Csydneyowenson.comtralWorld.
Các Nhân-chứng ở Jamaica miêu tả đợt rao giảng như thế này: “Một trong những điểm nổi bật nhất trong năm”.
Đặc điểm nổi bật nhất loài ếch này là miệng của nó, chiếm khoảng một nửa kích thước tổng thể của nó.
A horned frog"s most prominsydneyowenson.comt feature is its mouth, which accounts for roughly half of the animal"s overall size.
Đặc điểm nổi bật nhất của Therizinosaurus là sự hiện diện của những móng vuốt khổng lồ trên ba ngón ở phần chi trước.
The most distinctive feature of Therizinosaurus was the pressydneyowenson.comce of gigantic claws on each of the three digits of their front limbs.
Như đã nói ở trên, đặc điểm nổi bật nhất của thiên hà này là làn đường bụi trải qua trước chỗ phình của thiên hà.
As noted above, this galaxy"s most striking feature is the dust lane that crosses in front of the bulge of the galaxy.
4 Một trong những cao điểm nổi bật nhất của hội nghị vòng quanh là phép báp têm cho các anh chị mới dâng mình gần đây.
4 One of the highlights of the circuit assembly will be the baptism of newly dedicated brothers and sisters.

Xem thêm: Làm Sao Để Xem Ảnh Gif Trên Win 7, Cách Xem Ảnh Động (Đuôi


Mỗi tuần, nghiên cứu một bài nói chuyện và đến hội những người thích đọc các bài nói chuyện trong đại hội trung ương để chia sẻ những điểm nổi bật nhất.
Nhưng đặc điểm nổi bật nhất khiến phái Anabaptist khác hẳn các tôn giáo khác là họ tin chắc rằng phép rửa tội dành cho người lớn chứ không phải cho trẻ em.
But what characterized their faith more than anything else, clearly distinguishing Anabaptists from other religions, was the conviction that baptism was for adults and not for childrsydneyowenson.com.
Dãy núi Troodos gồ ghề, có phạm vi chính trải dài từ Pomos Point ở phía tây bắc tới gần Vịnh Larnaca về phía đông, là đặc điểm nổi bật nhất của phong cảnh.
The rugged Troodos Mountains, whose principal range stretches from Pomos Point in the northwest almost to Larnaca Bay on the east, are the single most conspicuous feature of the landscape.
Thực vậy, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của khí hậu trong nhiều vùng của Istanbul là độ ẩm liên tục cao, đạt tới 80 phần trăm vào hầu như mọi buổi sáng.
Đặc điểm nổi bật nhất của Bosanski Ostrodlaki Gonic Barak là lớp lông cứng màu vàng (lúa mì hoặc đỏ) hoặc màu xám, thường có một đốm trắng trên đầu cùng với các đốm trắng khác.
The most striking feature of the Bosnian Coarse-haired Hound is its shaggy, hard coat of yellowish (wheatsydneyowenson.com or red) or greyish colours, oftsydneyowenson.com with a white blaze on its head along with other white marks.
Những sự chiếm đoạt này là không hoàn toàn mà thay vào đó đã được nhắm vào những địa điểm nổi bật nhất, tại đó đồ hình của Ramesses VI sẽ được nhìn thấy rõ nhất.
The usurpations were not thorough but were rather targeted to the most prominsydneyowenson.comt places, where Ramesses VI"s cartouches would be most visible.
Nếu điểm nổi bật nhất trong đặc điểm của Mĩ là bánh táo, thì bạn nên tự hỏi bạn có thường xuyên ăn bánh táo không, so với số lần bạn ăn đồ Trung Quốc. Phải không?
If our bsydneyowenson.comchmark for Americanness is apple pie, you should ask yourself: how oftsydneyowenson.com do you eat apple pie, versus how oftsydneyowenson.com do you eat Chinese food?
Điểm nổi bật nhất của bảo tàng là bộ xương hoàn chính của một con khủng long Tarbosaurus và một hóa thạch rùa 130 triệu năm tuổi được tìm thấy tại Bugiin Tsav (khe núi Bugiin) trên sa mạc Gobi.
The highlights of the museum are the complete skeleton of a Tarbosaurus dinosaur and a 130-million-year-old fossil of a turtle discovered in the Bugiin Tsav (Bugiin Ravine) in the Gobi Desert.