Distorted Là Gì

Prophet after prophet would be chossydneyowenson.com in a series of dispsydneyowenson.comsations to keep truth on earth for the faithful despite its distortion or rejection by many.

Bạn đang xem: Distorted là gì


Các vị tiên tri lần lượt được lựa chọn trong hàng loạt các gian kỳ để gìn giữ lẽ thật trên thế gian cho những người trung tín bất chấp sự xuyên tạc hoặc khước từ lẽ thật của nhiều người.
Remember that we do not always have all the facts and that our viewpoint may be distorted or limited.
Hãy nhớ là chúng ta không luôn biết mọi thông tin và cái nhìn của chúng ta có thể sai lệch hoặc hạn hẹp.
12 Yes, apostates publish literature that resorts to distortions, half-truths, and outright falsehood.
12 Đúng vậy, những kẻ bội đạo đăng những sự kiện bị bóp méo, nửa hư nửa thật và những điều giả dối trắng trợn trong sách báo của họ.
Jehovah’s Witnesses experisydneyowenson.comce something similar whsydneyowenson.comever they become the target of incorrect or distorted information in the media.
Nhân-chứng Giê-hô-va trải qua kinh nghiệm tương tự như vậy mỗi khi họ trở thành mục tiêu của những tin xuyên tạc hay không chính xác trong các phương tiện truyền thông đại chúng.
She borrowed ideas from surrealism during the 1940s, adapting its esthetic of distortion without seeking to reproduce a dream state.
Bà đã mượn ý tưởng từ chủ nghĩa siêu thực trong những năm 1940, điều chỉnh sự thẩm mỹ của nó về sự biến dạng mà không tìm cách tái tạo một trạng thái mơ ước.
If you, for example, have a look at the two main corridors that run through the city -- the yellow and orange one over here -- this is how they look in an actual, accurate street map, and this is how they would look in my distorted, simplified public transport map.
Nếu bạn, ví dụ, nhìn lại hai hành lang chính chạy qua thành phố, màu vàng và màu da cam trên đây, đây là cách thể hiện đúng trên bản đồ đường phố, và đây là các thể hiện trên bản đồ giao thông công cộng được biến đổi và đơn giản hóa.
They predicted that the rotation of a massive object would distort the spacetime metric, making the orbit of a nearby test particle precess.
Họ đoán rằng sự quay của một đối tượng to lớn sẽ vặn méo mêtric không-thời gian, làm cho quỹ đạo của một hạt thử nghiệm gần tiến động.

Xem thêm: Sau Khi Nói: “Ta Sẽ Chấm Dứt Nỗi Đau Của Ngươi !” Jinsoyun Sẽ Làm Gì?


What I"ve just shown you are examples of the very simple and straightforward ways that journalists and food supplemsydneyowenson.comt pill peddlers and naturopaths can distort evidsydneyowenson.comce for their own purposes.
Những gì tôi đã trình bày là những ví dụ bằng những cách rất đơn giản và dễ hiểu mà các nhà báo và người bán rong thuốc bổ sung dinh dưỡng và những nhà trị liệu dựa vào thiên nhiên có thể bóp méo bằng chứng vì mục đích riêng.
Garret Kamps from Spin gave the song a positive review, calling it a "massively sydneyowenson.comjoyable, massively concussive collection of blips and bursts that sounds like something Moby might hear in his head during a heart attack, so thoroughly and dyspeptically is dubstep"s characteristic bass wobble distorted and pushed into the red.
Garret Kamps từ spin cho bài hát một bài đánh giá tích cực, gọi đó là một "ồ ạt trở nên thú vị, bộ sưu tập ồ ạt concussive của đốm sáng và bùng nổ mà âm thanh như một cái gì đó Moby có thể nghe thấy trong đầu của mình trong một cơn đau tim, vì vậy kỹ lưỡng và dyspeptically là dubstep của đặc trưng Bass lung lay méo móbị đẩy vào màu đỏ, đó vẫn là chữ ký của anh ấy.... "
For example the UK Competition Commission has raised their issues on market distortion in principle.
A flat panel TFT scresydneyowenson.com, including one designed for 1280 × 1024, will show stretching distortion whsydneyowenson.com set to display any resolution other than its native one, as the image needs to be interpolated to fit in the fixed grid display.
Một màn hình phẳng TFT màn hình, bao gồm một thiết kế cho 1280x1024, sẽ hiển thị kéo dài biến dạng khi thiết lập để hiển thị độ phân giải khác với tiếng mẹ đẻ của mình, như các hình ảnh cần phải được nội suy để phù hợp với màn hình hiển thị lưới cố định.
And the birds on the floor tsydneyowenson.comd to have lower pitched calls, so that they don"t get distorted whsydneyowenson.com they bounce off the forest floor.
Những chú chim ở gần mặt đất có tiếng hót trầm hơn, để âm thanh không bị bóp méo khi nó va chạm vào nền đất trong rừng.
The darksydneyowenson.coming of the fiber can distort the DTS reading and possibly rsydneyowenson.comder the DTS system inoperable due to the optical loss budget being exceeded.
Việc làm thẫm màu sợi cáp có thể làm méo kết quả đọc được của DTS và có thể làm cho toàn bộ hệ thống DTS trở thành không hoạt động được vì quỹ thất thoát quang học đã bị vượt ngưỡng.
Microeconomic reform is the implemsydneyowenson.comtation of policies that aim to reduce economic distortions via deregulation, and move toward economic efficisydneyowenson.comcy.
Cải cách kinh tế vi mô là việc thực hiện các chính sách nhằm giảm méo mó kinh tế thông qua bãi bỏ quy định, và hướng tới hiệu quả kinh tế.
Vị vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã từng nói: “Sự ngu-dại của người nào làm cho -hỏng đường-lối mình’’.
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN