Expect + Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Expect + gì

*
*
*

expect
*

expect /iks"pekt/ nước ngoài cồn từ mong đợi, chờ đợi, ngóng hóng, trông mongdon"t expect me till you see me: chớ ngóng ngóng tôi, dịp nào rất có thể cho là tôi đang đến (thông tục) cho là, có lẽ, mang lại rằngto lớn be expecting (thông tục) tất cả sở hữu, bao gồm thai
đợi đợikỳ vọngLĩnh vực: tân oán & tinhy vọngLĩnh vực: xây dựngước ao chờ

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): expectancy, expectation, expect, expectant, unexpected, expectantly, unexpectedly


*

Xem thêm: Microsoft Directx Là Gì Và Tại Sao Nó Lại Quan Trọng Như Thế?

*

*

expect

Từ điển Collocation

expect verb

ADV. confidently She confidently expects to win. | fully My parents fully expect us to lớn get married. | not really I didn"t really expect them lớn come. | half I was half expecting khổng lồ see Jyên at the concert. | honestly Did you honestly expect me lớn believe that?

VERB + EXPECT be reasonable lớn, can, can realistically, can reasonably We can expect lớn see an improvement in the weather over the next few days. | be unrealistic to, be unreasonable to lớn, can hardly It would be unreasonable to expect them to lớn bởi vì all that work for không tính phí. You can hardly expect to lớn learn a foreign language in a few months. | would, would normally I would expect the factory to lớn be working again as normal by next week. | be entitled khổng lồ You are entitled to lớn expect certain minimum standards of accommodation.

PREP. from We expect good results from our employees.

PHRASES (only) lớn be expected This kind of behaviour is to lớn be expected from a two-year-old. | expect a lot/too much of sb I think my parents always expected too much of me. | when you least expect sth An accident can happen anywhere, at any time, just when you least expect it.

Từ điển WordNet


v.

consider reasonable or due

I"m expecting a full explanation as lớn why these files were destroyed

look forward to lớn the birth of a child

She is expecting in March


English Synonym và Antonym Dictionary

expects|expected|expectingsyn.: anticipate await hope look for suppose thinkant.: despair