Footwear là gì

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự sydneyowenson.com.

Bạn đang xem: Footwear là gì

Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.

Xem thêm: Ft Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Ft Trong Các Lĩnh Vực Những Ý Nghĩa Của Ft


Simple modifications to the patient"s own footwear include shoe raises to correct leg-length discrepancy, a frequent cause of back và leg pain.
Other environmental samples included soil, debris from footwear used at the camp and from the climbing tower.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn đạt ý kiến của các biên tập viên sydneyowenson.com sydneyowenson.com hoặc của sydneyowenson.com University Press hay của những đơn vị trao giấy phép.
As we have sầu seen, the report blamed parents for the state of the evacuees" footwear and clothing, & recommended needlework classes in schools.
This indicates the importance for the correct use of the hygiene gate and the decontamination of footwear.
She notes the possibility that the footwear evidence might be explicable solely (pardon my pun) in terms of males.
The high prevalence of hookworm is either an indication of poverty (inability lớn purchase protective footwear) or ignorance of hookworm transmission.
Much information can be gathered from watching the patient mobilize, noting what sida are required, & from assessing gait & footwear.
Footwear that fits well and which allows proper grip và feeling was discussed as desirable by the sample.
This is a positive sầu input in dynamising the footwear sector and introducing it to lớn new ideas in the business.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ & ‘faces lượt thích thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm công năng hữu ích của sydneyowenson.com sydneyowenson.com vào trang mạng của người tiêu dùng thực hiện ứng dụng khung tìm kiếm tìm miễn tầm giá của Shop chúng tôi.

Xem thêm: Super Mod, Credit/Coins) 1, Download Modded And Hacked Games On Android


Tìm tìm ứng dụng từ bỏ điển của chúng tôi tức thì bây giờ cùng chắc chắn là rằng bạn không khi nào trôi mất xuất phát từ một đợt tiếp nhữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập sydneyowenson.com English sydneyowenson.com University Press Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications