Giới thiệu về phong nha kẻ bàng bằng tiếng anh

Phong Nha – Ke Bang National Park is located in Quang Binc Province. It is a natural treasure of our country. This park is famous for its beautiful views and many international values. Coming to Phong Nha Ke Bang, you can enjoy the marvelous beauty of limestone caves and primary forest. Phong Nha cave sầu has the longest underground river in the world, with many different formations of stones, the widest and prettiest svà banks. Ke Bang forest is home page to lớn many species of wild and rare plants and animals. In April 2009, people discovered the Son Doong Cave. It is believed lớn be the largest cave in the world. Therefore, Phong Nha Ke Bang is becoming more và more attractive sầu in the eyes of foreigners. 

A/ VOCABULARY 

Treasure (n) /ˈtreʒər/ Kho báu, gia tài quý giá 

Value (n) /ˈvæljuː/ Giá trị 

Marvelous (adj) /ˈmɑːrvələs/ Kì diệu 

Limestone (n)  /ˈlaɪmstoʊn/  Đá vôi 

Primary (adj)  /ˈpraɪmeri/  Sơ cấp cho, nguyên sinh 

Underground (adj) /ʌndərˈɡraʊnd/ Dưới lòng đất 

Formation (n) /fɔːrˈmeɪʃn/  Hình dáng, hình dạng 

Stone (n) /stoʊn/ Đá 

S& ngân hàng (n) /sænd bæŋk/ Bờ cát 

Species (n) /ˈspiːʃiːz/ chủng loại, chủng loại 

Rare (n) /rer/ Quý hiếm 

B/ GRAMMAR 

Be trang chủ to N : Là nhà, khu vực trú ngụ của ….. 

Eg: Some worlds man believed lớn be home page khổng lồ their gods. 

Be believed to V: Được tin là, được mang đến là 

Eg: He is believed khổng lồ be the best. 

C/ QUESTION 

1. Do you know Phong Nha – Ke Bang? 

2.


Bạn đang xem: Giới thiệu về phong nha kẻ bàng bằng tiếng anh


Xem thêm: " Lỗi Chính Tả Tiếng Anh Là Gì ? Vietgle Tra Từ


Xem thêm: Tekken (Mod Onehit/Godmode) V1, Tekken™ Mod Apk Download


Have sầu you ever heard about Phong Nha – Ke Bang? 

3. Where is Phong Nha – Ke Bang located in? 

4. What is Phong Nha – Ke Bang famous for? 

5. Are those limestone caves natural? 

6. How far is it from Hanoi lớn Phong Nha Ke Bang National park? 

7. How can we get there from Hanoi? 

8. How many caves are there in this national park? 

9. Is there any big và beautiful limestone cave sầu besides Phong Nha cave? 

10. When did people discover the Son Doong Cave? 

Bất kỳ thắc mắc của người sử dụng về bài học sẽ tiến hành câu trả lời do đội hình của Anh ngữ sydneyowenson.com. Vì vậy, đừng chậm tay để lại đa số thắc mắc của khách hàng bên dưới phần phản hồi nhé!

*
 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM TỚI SỰ KIỆN:

NHẬN HỌC BỔNG TRỊ GIÁ LÊN ĐẾN 2.395.000 (VND)

TẠI ANH NGỮ sydneyowenson.com

 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG: TẠI ĐÂY