HLS LÀ GÌ

1. Về nginx-rtmp module

Nginx-rtmp là module mở rộng, nhưng mà kết phù hợp với Nginx nhằm được cho phép xuất bản sever streaming media.

Bạn đang xem: Hls là gì

Một số hào kiệt nhưng mà nginx-rtmp hỗ trợ:


*
*
*
*

4. VOD qua HLS

Chúng ta sẽ cấu hình để chất nhận được video clip player vạc video clip qua giao thức HLS (Apple HTTPhường Live Streaming).

4.1 Cài đặt Ffmpeg

Sử dụng script Installing FFmpeg on Linux

Nếu chỉ áp dụng một thư viện tất cả sẵn thì cài đặt đơn giản dễ dàng nlỗi sau bên trên CentOS

yum install ffmpeg ffmpeg-devel ffmpeg-libpostproc

Trong phần Giới thiệu FFmpeg, đã và đang trình làng với bí quyết thực hiện cơ bản FFmpeg.

Xem thêm: Enterprise Service Bus Là Gì, Esb Là Gì Và Nó Tốt Cho Cái Gì

4.2 Convert tệp vod.mp4 lịch sự HLS

Trước Lúc convert, họ triển khai copy/tải về tệp tin đoạn phim lên hệ thống (ví dụ tệp tin là vod.mp4)

Sử dụng lệnh ffmpeg để convert vod.mp4 sang trọng định dạng HLS (Apabịt HTTPhường Live Stream)

ffmpeg -i video clip.mp4 -profile:v baseline -cấp độ 3.0 -s 720x400 -start_number 0 -hls_time 10 -hls_list_size 0 -f hls /tmp/index.m3u8

Trong đó:

vod.mp4 là tệp đoạn phim nguồn vào yêu cầu convertindex.m3u8 là tệp tin master Áp sạc ra của HLS playlistvà một vài tham số tùy chọn đến độ sắc nét, thời gian phân đoạn, …

4.3 Cấu hình nginx

Ở phía trên, Chúng ta đang cấu hình nginx làm website VPS, bên cạnh đó thông số kỹ thuật có tác dụng truyền thông media hệ thống.

user nginx;worker_processes 1;error_log logs/rtmp_error.log debug;pid /var/run/nginx.pid;events worker_connections 1024;http #serve the player for HLS VPS listen 80; root /var/www/html; server_name localhost; location /hls # CORS cài đặt add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*" always; add_header "Access-Control-Expose-Headers" "Content-Length"; # Allow CORS preflight requests if ($request_method = "OPTIONS") add_header "Access-Control-Allow-Origin" "*"; add_header "Access-Control-Max-Age" 1728000; add_header "Content-Type" "text/plain charset=UTF-8"; add_header "Content-Length" 0; return 204; types application/vnd.apple.mpegurl m3u8; video/mp2t ts; add_header Cache-Control no-cache; alias /tmp; Listen cùng với port mặc định 80Playdanh sách của stream là tệp tin m3u8, cùng với các segment là tệp tsĐường dẫn thỏng mục cất các playmenu là /tmp

4.4 Phát đoạn phim bên trên website browser với videojs

Chúng ta hoàn toàn có thể vạc video bên trên web browser, mà lại áp dụng flash player như Flowplayer giỏi Jwplayer. Trong ngôi trường hợp này, tôi đã giới thiệu sử dụng videojs player đến phát Clip bên trên website browser.

Link về videojs: https://github.com/videojs/http-streaming

Trên Nginx website hệ thống, chúng ta sẽ tạo nên tệp tin index.html cùng với nội dung sau vào root directory: