Intensive là gì

* tính từ - mạnh, có cường độ lớn - làm mạnh mẽ, làm sâu sắc - tập trung sâu =intensive bombing + sự ném bom tập trung =intensive study + sự nghiên cứu sâu - (y học) tăng liều, ngày càng tăng liều - (ngôn ngữ học) nhấn mạnh !intensive sầu farming - thâm nám canh *Chulặng ngành ghê tế -cường độ mạnh -mạnh *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -dồn dập -mạnh *Lĩnh vực: toán và tin -có chiều sâu -có cường độ lớn

Cụm Từ Liên Quan :

quý khách đã xem: Intensive sầu là gì

capital - intensive //

*Capital - intensive sầu - (Econ) (ngành) dựa nhiều vào vốn, sử dụng nhiều vốn. + Một kỹ thuật mang lại A được coi là sử dụng nhiều vốn rộng so với kỹ thuật tương tự B nếu tỷ số vốn so với CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT khác của A lớn hơn B.

Bạn đang xem: Intensive là gì

capital - intensive sầu economy //

*Capital - intensive economy - (Econ) Nền tởm tế dựa nhiều vào vốn. + Một nền gớm tế vào đó nhiều số các kỹ thuật đem lại là sử dụng NHIỀU VỐN.(Xem CAPITAL INTENSITY)

capital-intensive //

*capital-intensive * tính từ - cần nhiều vốn, yêu cầu phải có vốn lớn *Chulặng ngành kinh tế -cần đầu tư vốn lớn -tập trung nhiều vốn

capital-intensive sector //

*Capital-intensive sector - (Econ) Ngành bao quát nhiều vốn + Một ngành khiếp tế vào đó các kỹ thuật mang lại chủ yếu BAO HÀM NHIỀU VỐN (Xem CAPITAL INTENSITY, CAPITAL INTENSIVE TECHNIQUES, APPROPRIATE TECHNOLOGY).

Xem thêm: Cùng Xem Lại Thí Nghiệm Rơi Tự Do, Giải Bài Tập Vật Lí 10

*Chulặng ngành ghê tế -lĩnh vực tập trung nhiều vốn

capital-intensive techniques //

*Capital-intensive sầu techniques - (Econ) Các kỹ thuật dựa nhiều vào vốn + Một phương thơm pháp đem lại có tỷ trọng VỐN cao hơn bất cứ yếu tố tạo ra nào khác. (Xem CAPITAL, FACTORS OF PRODUC-TION). *Chuyên ổn ngành ghê tế -các kỹ thuật tập trung nhiều vốn

energy-intensive //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng *Chulặng ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: vật lý -tốn năng lượng

intensive sầu agriculture //

*Chuyên ổn ngành khiếp tế -nông nghiệp thâm canh -rạm canh *Chuyên ổn ngành kỹ thuật -rạm canh

intensive sầu care //

*intensive care * danh từ - sự săn sóc tiêu biểu đối với những người bệnh nặng *Chuyên ngành kỹ thuật -quyên tâm dồn dập

intensive sầu distribution //

*Chulặng ngành ghê tế -rao bán tập trung -rao bán tập trung, rạm nhập

intensive sầu margin //

*Intensive margin - (Econ) Giới hạn thâm canh. + Trường hợp giảm lơi tức vật chất đối với vốn và lao động khi đất đai là cố định.

intensiveness /in"tensivnis/

* danh từ - độ mạnh, sự có cường độ lớn, kỹ năng làm mạnh lên - tính mạnh liệt, tính sâu sắc - tính tập trung, tính sâu (nghiên cứu...) *Chuyên ổn ngành kinh tế -độ mạnh

labour intensive //

*Labour intensive sầu - (Econ) Sử dụng nhiều lao động, rạm dụng nhiều lao động.

research-intensive //

*Chulặng ngành kinh tế -cần nhiều công tác nghiên cứu -chuyên sâu vào công việc điều nghiên -tập trung nhiều vào việc nghiên cứu

resource-intensive //

*Chuim ngành ghê tế -cần tập trung -cần tập trung nhiều tài nguyên ổn -nhiều tài nguyên

zone of intensive economic development //

*Chuyên ổn ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: xây dựng -vùng tiến nhanh tởm tế mạnh

capital intensive company/industry //

*Chuyên ngành tởm tế -công ty nặng vốn -ngành công nghiệp nặng vốn

imr (intensive sầu mode recording) //

*Chuyên ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh

intensive mode recording (imr) //

*Chuim ngành kỹ thuật *Lĩnh vực: toán & tin -sự ghi chế độ mạnh

Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha - Dịch Trực Tuyến, Online, Từ điển Chulặng Ngành Kinch Tế, Hàng Hải, Tin Học, Ngân Hàng, Cơ Khí, Xây Dựng, Y Học, Y Khoa, Vietnamese Dictionary