Khu phố 3

{"id":2155645,"unique":2155645,"tag_name":"div","type":95,"type_config":{"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"is_auto_height":0,"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"config_slider":{"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true},"config_slider_thumb":<>,"style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_thumb_item_active":<>,"class_thumb_item":"","style_pagi":{"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>},"style_item":{"style":{"background-color":"#fff"},"style_hover":<>},"style_nav":{"style":{"next":<>,"prev":<>},"style_hover":{"next":<>,"prev":<>}},"language":{"vn":{"label_sort":"Sắp xếp","option_default_sort":"Mặc định","label_change_limit":"Hiển thị","option_default_change_limit":"Mặc định","empty_data":"Không có thông tin cho loại dữ liệu này"}},"type_pagi":"","responsive":{"1024":<>,"768px":<>,"640px":{"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":{"style":{"next":<>,"prev":<>},"style_hover":{"next":<>,"prev":<>}},"config_slider_thumb":<>,"style_item":{"style":{"background-color":"#fff"},"style_hover":<>},"style_pagi":{"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>},"config_slider":{"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true}},"480px":{"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"style_thumb":<>,"style_thumb_item":<>,"style_nav":{"style":{"next":<>,"prev":<>},"style_hover":{"next":<>,"prev":<>}},"config_slider_thumb":<>,"style_item":{"style":{"background-color":"#fff"},"style_hover":<>},"style_pagi":{"style":<>,"style_hover":<>,"style_container":<>},"config_slider":{"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true}},"375px":<>,"320px":<>},"auto_calc_height_item":1},"parent_widget_id":2155641,"parent_widget_type":40,"content_type":5,"content_setting":{"api_unique":"","query":<>,"order":<>,"limit":4},"content_field":"content","content_data":<{"id":503818,"name":"“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu phố 3, phường Bình An năm 2018","desc":"Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lậpMặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18\/11\/1930 - 18\/11\/2018), ngày11\/11\/2018, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, phường Bình An đã tổ chức “Ngàyhội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thúy Hoàn – Phó Chủ tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bình An và nhân dân khuphố.\n","content":"Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lậpMặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18\/11\/1930 - 18\/11\/2018), ngày11\/11\/2018, Ban Công tác Mặt trận Khu phố 3, phường Bình An đã tổ chức “Ngàyhội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Tham dự có các đồng chí: Trần Thị Hồng – QUV–Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thúy Hoàn – Phó Chủ tịchHĐND phường; Văn Ngọc Tiến – Phó Chủ tịch UBND phường Bình An và nhân dân khuphố.\n\nNgàyhội mở đầu với nhiều tiết mục văn nghệ, thể dục dưỡng sinh sôi nổi, đồng thờiBan công tác Mặt trận - Ban vận động khu phố ôn lại truyền thống vẻ vang 88 nămqua của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện cuộcvận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"trong năm 2018, triển khai phương hướng thực hiện năm 2019, phát động thi đuavà đăng ký danh hiệu thi đua năm 2019.\n","image_url":"https:\/\/www.sydneyowenson.com\/datafiles\/33337\/upload\/images\/159.jpg","image_thumb_url":"https:\/\/www.sydneyowenson.com\/datafiles\/33337\/upload\/thumb_images\/159.jpg","tags":"","count_view":"166","seo_name":"ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-o-khu-pho-3-phuong-binh-an-nam-2018","date_update":"1632706800","date_created_format":"1632707557","meta_title":"","meta_desc":"","meta_keyword":"","option":{"2":"Tin nổi bật"}}>,"name":"","content":<>,"class_name":"","style":{"left":"20px","width":"calc(100% - 130px)","height":"auto","top":"20px","background-color":"","background-image":"","background-position-x":"","background-position-y":"","background-size":"","display":"inline-block","vertical-align":"middle","transition":"all 300ms linear"},"style_hover":{},"style_overlay":{},"style_hover_overlay":{},"setting":{"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":{"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>},"animation":<>,"link":{"type":"","href":"","target":""},"parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":{"1024px":<>,"768px":<>,"640px":{"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>},"480px":{"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_custom":<>,"setting_list_even":<>,"style_custom":<>,"style_custom_hover":<>},"375px":<>,"320px":<>},"style_custom_hover":<>},"file":"slider.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-slider w30s-widget-2155645 w30s-widget-unique-2155645","style_class":".w30s-widget-2155645","type_config_slider":{"config_slider":{"slidesPerView":4,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true},"config_slider_thumb":<>,"is_used_thumb":false,"is_used_pagi":false,"is_used_nav":true,"is_used_nav_thumb":false,"is_used_pagi_thumb":false,"auto_calc_height_item":1,"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"responsive":{"1024":<>,"768px":<>,"640px":{"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"config_slider_thumb":<>,"config_slider":{"slidesPerView":2,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true}},"480px":{"icon":{"nextEl":"","prevEl":""},"config_slider_thumb":<>,"config_slider":{"slidesPerView":1,"speed":5000,"autoplay":{"delay":10},"navigation":<>,"freeMode":true}},"375px":<>,"320px":<>}},"class_pagination":"d-none","class_nav":"","class_thumb":"d-none","widgets":<{"id":2155646,"unique":2155646,"tag_name":"div","type":1,"type_config":{"origin_width":0,"origin_height":0,"is_img":0,"alt":""},"parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":{"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null},"content_field":"image_url","content_data":<>,"name":"","content":{"content":""},"class_name":"","style":{"background-repeat":"no-repeat","background-position":"50% 50%","background-size":"cover","width":"40px","height":"40px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle"},"style_hover":{},"style_overlay":{},"style_hover_overlay":{},"setting":{"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":0,"reziable_keep_left":0,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":{"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>},"animation":<>,"link":{"type":"","href":"","target":""},"parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":{"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>},"style_custom_hover":<>,"allow_change_type":false},"file":"image.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-image w30s-widget-2155646 w30s-widget-unique-2155646","style_class":".w30s-widget-2155646","widgets":<>},{"id":2155647,"unique":2155647,"tag_name":"h4","type":10,"type_config":{},"parent_widget_id":2155645,"parent_widget_type":95,"content_type":900,"content_setting":{"has_get_child":0,"limit_child":null,"has_get_cate_child":0,"limit_cate_child":null},"content_field":"name","content_data":<>,"name":"","content":{"name":""},"class_name":"","style":{"height":"17px","width":"calc(100% - 40px)","color":"#424242","font-size":"13px","top":"0px","left":"0px","display":"inline-block","vertical-align":"middle","padding":"0px 0px 0px 15px","-webkit-line-clamp":"1","-webkit-box-orient":"vertical","font-weight":"700","font-family":"RobotoCondensed","line-height":"18px"},"style_hover":{},"style_overlay":{},"style_hover_overlay":{},"setting":{"static":1,"connect_database":0,"allow_edit_content":0,"allow_display":1,"allow_coppy":1,"allow_delete":1,"full_width":0,"height_100vh":0,"allow_trigger_hover":0,"apply_condition_page":0,"is_locked":0,"is_blocked":0,"reziable_keep_height":1,"reziable_keep_width":1,"reziable_keep_top":1,"reziable_keep_left":1,"position_fix":0,"position_unit":"px","size_unit":"px","render_template":0,"update_data":0,"event":{"click":<>,"hover":<>,"changed":<>,"loaded":<>},"animation":<>,"link":{"type":"page","href":"page-detail","target":"_self","page_type":7},"parent_group_id":0,"webkit_mask":"","ratio":false,"style_list":<>,"style_grid_even":<>,"style_list_even":<>,"style_custom":<>,"setting_custom":<>,"setting_list":<>,"setting_grid_even":<>,"setting_list_even":<>,"responsive":{"1024px":<>,"768px":<>,"640px":<>,"480px":<>,"375px":<>,"320px":<>},"style_custom_hover":<>},"file":"title.tpl","class":"w30s-widget w30s-widget-title w30s-widget-2155647 w30s-widget-unique-2155647","style_class":"h4.w30s-widget-2155647","widgets":<>}>}
Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN