Những Quan Điểm Của Đảng Về Công Tác Thanh Niên

Thanh niên là lực lượng trẻ, đầy nhiệt huyết và là nguồn lực lớn của đất nước. Vì vậy, việc giáo dục và rèn luyện thanh niên trở thành những người có ích cho xã hội là rất cần thiết để kế thừa và phát huy sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên


Thế hệ thanh niên hiện nay có một vai trò nhất định, quan trong trong việc phát triển đất nước, hòa nhập với thế giới. Vì một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh thì một thế hệ thanh niên sống lành mạnh, có tri thức và năng động là rất quan trọng. Vậy những quan điểm của đảng về công tác thanh niên là như thế nào? Quý độc giả hãy cùng Luật Hoàng Phi tìm hiểu trong bài viết sau:

Công tác thanh niên là gì?

Công tác thanh niên là những hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. (Khoản 2 Điều 4 Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên)

Như khái niệm đã nêu về công tác thanh niên, việc phát triển các hoạt động bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục để phát triển tiềm năng của thanh niên là rất cần thiết, nhà nước sẽ quản lý về công tác thanh niên thông qua các nội dung như sau:

– Ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

– Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên;

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách về thanh niên và công tác thanh niên;

– Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên;

Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác thanh niên như sau:

– Chính phủ là cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

– Bộ, cơ quan ngang bộ theo sự phân công của chính phủ sẽ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên;

– Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương.

Trên đây là một số quy định của pháp luật về công t/ác thanh niên, vậy những quan điểm của đảng về công tác thanh niên là gì? Nội dung tiếp theo, Luật Hoàng Phi sẽ đề cập đến vấn đề này.

*

Những quan điểm của đảng về công tác thanh niên

Thứ nhất: Đảng ta luôn đặt niềm tin vào thanh niên

Kể từ khi hình thành, đảng ta luôn tin tưởng vào đội ngũ thanh niên, tìm mọi cách để phát huy vai trò làm chủ và tiềm năng của thanh niên để thanh niên có thể thực hiện sứ mệnh lịch sử, là thế hệ xung kích, đi đầu trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập, đấu tranh thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, độc lập, hạnh phúc.

Để phát huy được những tiềm lực của thanh niên, đảng ta luôn chú ý đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên, luôn tạo những điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên phấn đấu phát triển bản thân để trở thành những con người có lý tưởng cao đẹp, có tri thức, có trách nhiệm, có sức lao động và có lối sống văn minh, giàu lòng yêu nước. Chính vì thế, công tác thanh niên luôn được ưu tiên thực hiện trong công tác đảng và hệ thống chính trị.

Xem thêm: Cách Ghép Nhạc Vào Video Bằng Format Factory &Ndash; Linhkiengiasi

Thứ hai: Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò của thanh niên

Đảng ta luôn ghi nhận và đề cao vai trò, đặt trọn niềm tin vào thanh niên. Lịch sử pháp lý của đất nước cũng đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Ngay khi đổi mới (năm 1986) đảng đã ban hành 3 Nghị quyết chuyên đề về công tác thanh niên. Tiếp đó các năm sau như năm 1991, 1993, 2008 Ban Chấp hành trung ương đảng vẫn tiếp tục ban hành những nghị quyết có liên quan đến công tác thanh niên, về sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh niên. Và gần đây nhất, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam có ghi nhận “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”

Thứ ba: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Trong thời kỳ hội nhập, phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của đảng với công tác thanh niên. Trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có những nội dung liên quan đến bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thanh niên, khuyến khích thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, sáng tạo, tiếp thu khoa học kỹ thuật… Phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ tư: Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới ưu tú

Trong di chúc, Bác Hồ cũng có nói “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết” Chính vì thế, việc xây dựng thanh niên ưu tú, có tri thức, nhanh nhạy trong thời kỳ mới, đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là rất quan trọng.

Thứ năm: Đào tạo thanh niên cần có sự phối kết hợp giữa nhiều tổ chức

Việc đào tạo thanh niên không phải là nhất thời mà là cả một quá trình, từ việc giáo dục, định hướng cho thanh niên. Chính vì thế, đây không phải nhiệm vụ riêng của đảng mà còn là nhiệm vụ của tổ chức khác mà quan trọng là gia đình và chính bản thân của mỗi thanh niên.

Trên đây là một số nội dung những quan điểm của đảng về công tác thanh niên cảm ơn Quý độc giả đã theo dõi bài viết này của Luật Hoàng Phi.