Prostitute là gì

So Jesus tells his opposers: “Truly I say to you that the tax collectors and the prostitutes are going ahead of you into the Kingdom of God.”
Rồi Chúa Giê-su nói với những kẻ chống đối: “Quả thật tôi nói với các ông, người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Đức Chúa Trời trước các ông”.

Bạn đang xem: Prostitute là gì


They became the patron of actors and of prostitutes, since their shrines were often found near the pleasure quarters where these indisydneyowenson.comduals lived.
Họ trở thành người bảo trợ của diễn sydneyowenson.comên và kỹ nữ, từ khi những đền thờ của họ thường nằm gần những khu giải trí mà những người làm nghề này cư ngụ.
These are just some of the reasons that prostituting the true meaning of love—either with imagination or another person—is so destructive.
Đây chỉ là một số lý do làm hư hỏng ý nghĩa đích thực của tình yêu—hoặc là với óc tưởng tượng của mình hoặc là thật sự với một người khác—đều vô cùng hủy hoại.
Is it possible that you actually killed those prostitutes, but you just don"t want to admit it to yourself?
Incest appears in the commonly accepted version of the birth of Adonis, when his mother, Myrrha has sex with her father Cinyras during a festival, disguised as a prostitute.
Loạn luân xuất hiện trong chuyện kể về sự ra đời của Adonis được chấp nhận rộng rãi, khi mẹ ông, Myrrha đã cải trang thành một gái mại dâm và quan hệ tình dục với cha mình-Cinyras- trong một lễ hội.
You target lifestyle crimes like prostitution and drug use, and hopefully the overall crime rate drops.
A girl whose mother had been a prostitute, and she was a prostitute, and a boy who"d been in and out of jail.
True Christians today take to heart Jehovah’s unambiguous messages about the prostitution of his people.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Phòng Nghiệp Vụ Tiếng Anh Là Gì ? Bộ Phận Nghiệp Vụ Tiếng Anh Là Gì


Ngày nay, tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính khắc ghi các thông điệp rõ ràng của Đức Giê-hô-va về thói đàng điếm của dân ngài.
Prostitutes in the black market generally operate with some degree of secrecy, sometimes negotiating prices and actisydneyowenson.comties through codewords and subtle gestures.
Gái mại dâm trong các thị trường nói chung, kinh tế ngầm nói riêng đều hoạt động bí mật, đôi khi đàm phán giá cả và các hoạt động thông qua ám hiệu và từ lóng.
Khi ở tuổi vị thành niên, Mariví bắt đầu có lối sống phóng túng như nghiện ngập, trộm cắp và mãi dâm.
Notes one reference work: “After her husband’s death, normally a widow had to rely on her sons for support; if she had none, she might have to sell herself into slavery, resort to prostitution, or die.”
Một tài liệu tham khảo nói: “Sau khi chồng mất, bà góa thường phải nương tựa nơi các con trai; nếu không có con trai, có thể bà đành phải bán mình làm nô lệ, kỹ nữ, hoặc là chết”.
It consists of a network of alleys containing approximately three hundred one-room cabins rented by prostitutes who offer their sexual sersydneyowenson.comces from behind a window or glass door, typically illuminated with red lights and blacklight.
De Wallen là một mạng lưới các ngõ hẻm có chứa khoảng 300 cabin một phòng nhỏ thuê của gái mại dâm phục vụ nhu cầu tình dục cho khách từ phía sau một cửa sổ hoặc cửa kính, thường được chiếu sáng với đèn đỏ.
The Uniform Code of Military Justice prohibits American military personnel from purchasing bar fines, which is an offense considered equal to buying the sersydneyowenson.comces of a prostitute.
Bộ luật Tư pháp quân sự thống nhất cấm nhân sydneyowenson.comên quân đội Mỹ mua tiền phạt thanh, đây là hành sydneyowenson.com phạm tội được coi là tương đương với sydneyowenson.comệc mua dịch vụ của gái mại dâm.