Quantify Là Gì

Thus, measuring the light pulse with a photomultiplier tube can allow the accumulated radiation dose khổng lồ be quantified.

Bạn đang xem: Quantify là gì


Do vậy, bài toán đo lường xung tia nắng bởi đèn nhân quang quẻ điện hoàn toàn có thể được cho phép liều phản xạ tích tụ nhằm hoàn toàn có thể lượng hóa được.
This matrix is analogous to lớn the PMNS matrix for neutrinos, & quantifies flavour changes under charged weak interactions of quarks.
Ma trận này tương tự nlỗi ma trận PMNS cho các phân tử neutrino, với xác định cường độ của sự biến đổi mùi hương trong ảnh hưởng mạnh mẽ của những hạt quark.
And this isn"t something that you can quantify or trachồng or measure, và we tkết thúc lớn undervalue things in society that we can"t measure.
Và trên đây không phải cái hoàn toàn có thể định lượng hoặc cân đong tổng hợp và ta thường xuyên nhận xét thấp đầy đủ điều vào buôn bản hội mà ta cấp thiết đo đếm.
Compared to earthquakes near plate boundaries, intraplate earthquakes are not well understood, và the hazards associated with them may be difficult to lớn quantify.
So với số đông trận động khu đất ngay gần ranh mãnh giới mảng, hễ đất nội mảng không được nắm rõ, cùng các côn trùng nguy hiểm liên quan mang lại chúng hoàn toàn có thể trở ngại để định lượng.
The theory formalizes this intuition, by introducing mathematical models of computation lớn study these problems and quantifying the amount of resources needed to solve them, such as time và storage.
Lý tmáu độ tinh vi tính tân oán gửi ý tưởng trực quan liêu này thành mệnh đề toán học tập chặt chẽ, bằng cách đưa ra những mô hình tính tân oán nhằm nghiên cứu và phân tích các sự việc này cùng tính lượng tài nguim cần thiết để xử lý bọn chúng, ví dụ như thời hạn tuyệt bộ nhớ.
And though the equation is largely subjective sầu, you can perhaps quantify people, and perhaps quantify affluence, but công nghệ is abusive sầu in too many ways to lớn quantify.
Và tuy nhiên thuật tính nhiều phần chủ quan, bạn có thể khoảng chừng số fan và hoàn toàn có thể cả lượng của nả, tuy nhiên công nghệ tiêu diệt theo không ít phương pháp để có thể dự tính.
BBImpulse measures price change as a function of the bands; percent bandwidth (%b) normalizes the width of the bands over time; & bandwidth delta quantifies the changing width of the bands. %b (pronounced "percent b") is derived from the formula for stochastics and shows where price is in relation to lớn the bands. %b equals 1 at the upper bvà and 0 at the lower bvà.
Chúng là BBImpulse nhằm đo lường sự thay đổi giá chỉ nlỗi một hàm của dải; tỷ lệ đường truyền (%b) để chuẩn hóa độ rộng của dải theo thời gian; với delta đường truyền để định lượng sự đổi khác chiều rộng của dải. %b gây ra từ công thức tính độ tự nhiên cùng chỉ ra giá chỉ đã ở chỗ nào vào đối sánh với dải. %b bởi 1 Lúc ở quý giá trên cùng của dải cùng bởi 0 Lúc ở giá trị dưới cùng của dải.
Once the phối of individuals has been defined, its species richness can be exactly quantified, provided the species-level taxonomy of the organisms of interest is well enough known.
Một khi tập phù hợp những thành viên đã có khẳng định, độ nhiều mẫu mã loại của chính nó có thể được định lượng đúng chuẩn, miễn sao phân loại cung cấp loại của các sinc trang bị quyên tâm cũng khá được thấu hiểu.
Following Kolmogorov"s work in the 1950s, advanced statistics uses approximation theory & functional analysis lớn quantify the error of approximation.
Sau công việc của Kolmogorov vào trong năm 1950, số liệu thống kê lại tiên tiến thực hiện kim chỉ nan xê dịch với so sánh tính năng để xác định số lượng những lỗi của xê dịch.
I think there"s a belief that it"s just impossible, that you cannot quantify the doings of mankind, that you cannot measure history.
Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng sự kết hợp này là cấp thiết được, vị không ai hoàn toàn có thể đưa dịnh những hành vi của loài bạn thành các số lượng rằng các bạn cấp thiết thống kê được lịch sử hào hùng.

Xem thêm: Thăn Bò Tiếng Anh Là Gì? Tìm Hiểu Phần Thịt Ngon Nhất


Harry Nyquist"s 1924 paper, Certain Factors Affecting Telegraph Speed, contains a theoretical section quantifying "intelligence" và the "line speed" at which it can be transmitted by a communication system, giving the relation W = K log m (recalling Boltzmann"s constant), where W is the speed of transmission of intelligence, m is the number of different voltage levels khổng lồ choose from at each time step, & K is a constant.
Bài báo năm 1924 của Harry Nyquist, "Certain Factors Affecting Telegraph Speed", đựng một phần triết lý định lượng "tri thức" (intelligence) và "vận tốc đường truyền" (line speed), đưa ra côn trùng liên hệ W = Klogm, trong những số đó W là vận tốc dẫn truyền học thức, m là số cấp cho điện áp hoàn toàn có thể thực hiện trên từng bước và K là một hằng số.
Ngân mặt hàng ADB thực hiện thông số Gini để xác định khoảng cách chênh lệch , họ cũng cho thấy thêm con số càng to vấn đề càng xấu đi .
Toward that kết thúc, sales engineering increasingly relies on any information công nghệ that can help quantify ROI even from the first encounter.
Để dành được điều ấy, nghệ thuật bán hàng ngày dần phụ thuộc vào bất kỳ technology thông báo như thế nào có thể giúp định lượng ROI ngay cả từ bỏ lần gặp gỡ thứ nhất.
Simulation has mostly been used for input techniques because people"s motor performance is probably the most well- quantified area of HCl.
Mô phỏng vẫn đa số được thực hiện cho những đầu vào nghệ thuật chính vì hiệu suất động cơ của bạn dân rất có thể là tích HCI, độc nhất vô nhị well- quantified.
And it surprises me that no Mã Sản Phẩm currently exists that quantifies the effect of environmental factors on human lung health, because that relationship seems so important.
Và điều có tác dụng tôi bất ngờ là không tồn tại mô hình làm sao sống thọ hiện giờ nhưng thể định lượng tác động của những chỉ số môi trường lên sức khỏe của phổi, bởi vì côn trùng tương tác kia có vẻ rất quan trọng đặc biệt.
So Milgram is quantifying evil as the willingness of people khổng lồ blindly obey authority, to go all the way to lớn 450 volts.
Milgram định lượng cái xấu là việc sẵn lòng của nhỏ người mù cửa hàng theo đúng quyền lực tối cao, nhằm đi cho 450 volts.
Various efforts have been made to lớn quantify the relationship between tax revenue & tax rates (for example, in the United States by the Congressional Budget Office).
Nhiều nỗ lực khác biệt đã làm được triển khai để định lượng mối quan hệ giữa thu nhập thuế với thuế suất (chẳng hạn, của Văn phòng Ngân sách chi tiêu Quốc hội (CBO) tại Hoa Kỳ).
The impact of drugs and alcohol, immorality, pornography, gambling, financial subjugation, & other afflictions imposes on those in bondage and on society a burden of such magnitude that it is almost impossible khổng lồ quantify.
Hình ảnh hưởng trọn của ma túy cùng rượu, hình hình họa sách báo khiêu dâm, bài bạc, nô dịch tài chủ yếu, và hầu như nỗi gian khổ khác tạo ra cho tất cả những người sống vào ách quân lính và trong buôn bản hội một gánh nặng cùng với độ mạnh gần như không thể định lượng được.
If the mean biotemperature is between 1.5 and 3 °C (34.7 & 37.4 °F), Holdridge quantifies the climate as subpolar (or alpine, if the low temperature is caused by altitude).
Nếu nhiệt độ sinh học nằm trong tầm 1,5 °C và 3 °C, Holdridge xác định nó như là nhiệt độ núi cao (giỏi khí hậu cận cực, trường hợp nhỏng ánh nắng mặt trời thấp là vì vĩ độ lớn). ^ Môi ngôi trường núi ^
" A scientific theory comprises a collection of concepts, including abstractions of observable phenomemãng cầu, expressed as quantifiable properties, together with rules ( called scientific laws ) that express relationships between observations of such concepts. "
Một định hướng khoa học bao gồm một tập hợp các quan niệm, gồm cả những hiện tượng lạ trừu tượng và quan giáp được, miêu tả giống như những định lượng hoàn toàn có thể tính được, cùng với đông đảo quy định ( Gọi là định hình thức công nghệ ) biểu lộ mối quan hệ thân các quan lại gần kề về những tư tưởng bên trên.
I don"t believe sầu that intelligence can be accurately quantified- - but I do have sầu an I.Q. of 187 and an eidetic memory & can read đôi mươi,000 words per minute.
Tôi hoài nghi tình báo hiện có thể được định lượng chính xác - mà lại tôi tất cả một I.Q. của 187 cùng một Eidetic bộ nhớ lưu trữ với có thể phát âm 20.000 trường đoản cú mỗi phút.