SỞ GIÁO DỤC TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng tiếng Anh về chủ thể giáo dục để giúp đỡ chúng ta nói tới kế hoạch học của bản thân, ngôi trường bản thân đang học tập, môn học bản thân vẫn theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Sở giáo dục tiếng anh là gì


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bởi, bệnh chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: căn bệnh thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương thức rước tín đồ học tập có tác dụng trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (Việc có tác dụng của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinc đại học, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tè học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học tập cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học tập phổ thông
*

▪ Giảng dạy theo giáo trình gồm sẵn.

▪ Làm vấn đề tận nhà, ko bắt buộc vận chuyển.

▪ Thời gian đào tạo và huấn luyện linch hoạt.

▪ Chỉ cần có laptop kết nối Internet bình ổn, tai nghe, microphone đảm bảo mang lại việc dạy học online.

▪ Yêu cầu chứng chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học tập.

▪ Giao tiếp liên tiếp, sửa lỗi kịp lúc, bù đắp lỗ hổng tức thì chớp nhoáng.

Xem thêm: Tốt Nghiệp Loại Khá Tiếng Anh Là Gì, Khá Tiếng Anh

▪ Lộ trình có thiết kế riêng cho từng học tập viên khác nhau.

▪ Dựa trên phương châm, tính chất từng ngành vấn đề của học viên.

▪ Học đa số thời điểm phần lớn vị trí, thời hạn năng động.


*

▪ Được học tại môi trường thiên nhiên bài bản 7 năm kinh nghiệm đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra output bằng vnạp năng lượng bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi kết thúc cổng đầu ra.

▪ khuyến mãi ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn thế giới cùng tài liệu trong quy trình học tập.

▪ Đội ngũ giáo viên khủng, bên trên 900 Toeic.


*

A/an/the là số đông từ hết sức không còn xa lạ vào giờ anh, chúng được call là mạo từ. Có 2 nhiều loại mạo từ: mạo từ không khẳng định cùng mạo từ bỏ khẳng định.

*

sydneyowenson.com Learning System - Hệ thống học tập giờ Anh tiếp xúc trọn vẹn cho người new bắt đầu.

Nổ hũ club online uy tín