SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC PDF

Năm 1947, giữa lúc cần triệu tập chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch HCM đang viết tác phđộ ẩm Sửa đổi lối thao tác.

Bạn đang xem: Sửa đổi lối làm việc pdf

Tài liệu có 6 phần: Phê bình với sửa chữa; Mấy điều tởm nghiệm; Tư cách với đạo đức nghề nghiệp cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Tài liệu đang hướng dẫn, cổ vũ sức khỏe của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc binh đao toàn dân, toàn diện giành thành công vẻ vang. Ngày nay, thực hiện cuộc chuyển động Học tập cùng tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh, cuốn Sửa thay đổi lối thao tác làm việc càng trngơi nghỉ cần cần thiết. Tài liệu tất cả 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc xem thêm.


*

IHÍMINHHOCTẠPVA LAM THẸOTẨM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỔ CHÍ M IN H. / .SỈTẠDÕI l ô l LÀM VIỆC ■ NHÀ X UẤ T BẰN TRẺ X. Y. zBÍUOHl BIÍNMÍ^TTÍíASCXUATBÁNDIWTHVCHÉNB(^THÜVÉNKH^ S i l dó¡ Idi lám vi$c / X. Y. Z. - Tái bin I f i l •T.P. H í Cü Minb: Tré, 2011 11 6 c.; minch hoa; 20cm. •(Di sin Ko Chi Míiüi) I. D^o dik E)¿Ag vién. 2. Ding c$a| sin — Vi(lNam — Xáy ám%Diag. f.Q J Minh. 1S90-1969. E T s . 3X 2597971- d e 22 XII S6N 97801193-9 $i}a d^í lé 6iám viéc 8 934974 III lili 10323 X. Y. z SỬA ĐỔILỐI LÀM VIỆC (T ái b ả n ỉầ n trang bị b ả y ) NHÃ XUẮT BẲN T R ẻ MỤC LỤCLời Nhà xuất bàn 5I. Phê bình và sửa chữa 7II. Máy điếu kỉnh nghiêm 21III. Tư giải pháp vằ đ ạ o d ứ đọng c bí quyết m ậng 34IV . V án để cá n bộ 63V. C ách lãnh đạo 66VI. C hống thói nói phét 105 LỜI NHÀ XƯ A T BẢN Chủ tịch Hồ Chí Mứih (ĩẩy cây viết d an h X. Y. Z) viết s ử a d ố il ố i là m v iệ c v ào ỉúc cuộc khán g chiến tnỉờng kỳ. g ian k h ổcủ a nhân d â n ta phòng thực d ã n Pháp bắt đầu b ắ t đáu. Đdngi taừlàm việc thành đảng nỗ lực quyền được hơn hai năm. s ự nghiệp cáchm ạng đan g đứng tníớc nhiều íhđọng thách. Qua thực tiẻn đấuttrẻ ranh b ả o vệ thành qu ả cá c h mạnp. b ả o vệ chớih qu yền nontrẻ, trong háng ngú cán cỗ cá c h mạng đ á nhanh chóng biểu hiện nhữngnhW c điềm , s a i sót vào cách thức, lẻ lối thao tác làm việc. Nếuchậm trễ ìớácphụcsẻárúhiiởngtỡiưytíncủaE)ảngvàsựnghiệpphương pháp mạng. Nhàm gạch ra hầu hết sa i lảm điểm yếu , lệch tạc; chấnchỉnh lạí nhận thửc tứ tưởng, năng ca o trình đ ộ chủ yếu ừị, lýluận, p h ẩ m hóa học đ ạ o đức, năng lực công tác làm việc củ a cán bộ, đảnguiên, đ á p ứng yêu cảu ngày càng cao củ a biện pháp mạng, B ác Hẻđ á viết tác phẩm này. Đáy là 1 trong tác phẩm siêu đặc trưng, d ề cặp những vấn đềKhủng, vừa tất cả tữih ỉý ỉuận, íính qui định, vữa gồm tính chỉ d ạ othực tiễn sâu sdc về xây dưng Đáng trong điều kiện Dảng cầmquyền, nhàm khiến cho Đảng đích thực trong SỌCÍI, uững dũng mạnh,g án bó quan trọng với n hăn uống dán, với ngang fđm cùng với y êu cầunhiêm uu. Để giúp cho bạn phát âm hiểu rõ thêm gùi ỮỊ tứ tưởng Hồ Chi Mũihvề xây dưng Đáng; g óp p h ần uào Việc phân tích, học tập vàtriển k h a i Chỉ thị s ố 06-CT/TW củ a Bộ Chính trị về tổ chứccuộc di chuyển "Học tập uỏ <àm theo íấmgutíng đạo đức Hồ ChiMừứi", Nhà xuất b ả n Tthấp tái phiên bản tác p h ẩ m s ủ a đ ổ i l ố i là mv iêạ c củ a Chủ tich ĩ Hồ Chí Mmh. Xin ừ án trọng reviews cuốn nắn SQch cùng với độc giả. NHÀ XUẲT BÀN TRẺ 6 PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỬA 1. Cản bộ và đảng viên ta, vi bận Việc hành chínhhoặc quân sự. mà lại xao nhãng sản xuất câu hỏi học tập. Đó lả mộtyếu điểm hết sức lớn. Khác nào tín đồ tháy ŨIUỐC chỉ đitrị tín đồ không giống, mã bệnh trở nặng tngừng minc ữiì quênchữa. Từ nay, họ cản bắt buộc ử iiết thực học hành, sửachữa trị những lỗi. Vi có tẩy sạch lỗi,công việc bắt đầu rất có thể tiến bộ. 2. Trong bửc thư trước, Hỗ Chủ tịch dã vén rõkmáu diểm của họ, Những cản bộ và đảngv iên c á c vị trí, h oặc chỉ n g h iên cứu qua quýt, hoặcn h ậ n thấy điểm yếu rồi cơ mà ko núm gắngsử a chữa. Đó lã bởi vì nghiên cứu m ột bí quyết ko th iết thực,khòng gồm tổ chức triển khai. Từ ni, bọn họ bắt buộc làm như sau này; A - T ổ CHỨC: Mỗi ban ngành, quân nhân, đoàn thể phảitổ chức triển khai một ủy ban học tập, bởi vì cán bộ thời thượng lãnh 7đạo. bởi cả c cung cấp cử đại biểu ttê mê gia. S ố ủy viênnhiẻu tuyệt ít, tủy yếu tố hoàn cảnh cơ mà định. Oy ban n ảy định ra k ế hoạch: nghiên cứu và phân tích, tìiảoluận, bình chọn vả thực hành. B - THỜI GIAN HỌC TẬP: tử 2 mang đến 3 tháng. Mỗi nơítủy hoãn chình họa nhưng định ngày gíờ. Dù sao, đề nghị gồm ngàygiờ một mực. c - TÀI LIỆU HỌC TẬP: Tlỗi Hồ Chủ tịch và nhữngtài liệu Trung ương đã gửi thêm, D - CÁCH THỨC HỌC TẬP: 1. Nghiên cứu vãn - Mỗi tín đồ bắt buộc phát âm kỹ cáng cá c tàiliệu, rồi trường đoản cú kiểm điểm và kiểm điểm đồng đưa ra ĩĩiình,bao gồm khuyết diểm gi cùng ưu điểm gì. 2. Thảo íuặn - Knhị hội ữiảo luận cùng phê binh. Trongcơ hội đàm đạo, đầy đủ fan đưỢc hoãn toàn tự do phátbiểu chủ ý, dủ đúng hoặc ko dúng cũng thế. Songko dưỢc nói dại, nói võng xung quanh. Những kết luậnvào cuộc ữiảo ỉuận nên có cung cấp trón rén phê chuẩn y new làchinh thức. Đ - CÁCH PHÊ BÌNH: Mục đích phê bình vậy t đểgóp nhau sửa chữa, giúp nhau văn minh. Cốt để sửa dổicảch lảm việc mang lại xuất sắc hơn, dũng hơn. Cốt doàn k ế t vàthống độc nhất vô nhị nội bộ. Vì vậy, phê bình mình tương tự như phè cổ binc ngườicần ráo riết, txiệt để, th ật thà, không nể nả, khôngthêm bởt. Phải vun rõ cả xíu diểm vả điểm yếu.Đổng ữiời, chớ dũng đa số lởi mỉa mai, cay chua, đám 8thọc. Phê binc vấn đề làm , chứ không hề ph ải phê bìnhfan. Những bạn bị phê bình thi đề xuất vui mừng dấn xétdể sửa dổi, không n én do bị phê bình nhưng n ản chí,hoặc ân oán ghét. E - KIỂM TRA: ủy ban học hành đề nghị bao gồm m ột bankiểm Ira để để ý việc học hành cùng sự hiện đại củaphần nhiều người, hỗ trợ người văn minh không nhiều, khen ngợi ngưởíhiện đại các. G - BÁO CÁO: MỖI tháng yêu cầu report vẻ Trungương một iần. H - THựC HÀNH: Người bao gồm lủi điểm thi cần cầm gắngthêm , cùng người k h ác ph ải c ố ráng b ắ t chước. Mọingười bắt buộc tích cực và lành mạnh sửa chữa thay thế khuyết diểm của minh vàgóp đồng đội sứa chữa lỗi của họ- Mọi ngườiđề nghị nhớ rẳng: cộng nhiều lỗi nhỏ tuổi thảnhmột lỗi to lớn, đã r ấ t bất lợi. Cộng những ưudiểm nhỏ tuổi thành m ột ưu điềm to. rất lợi cho Đảng vảcông việc khảng chiến. Phải sửa thay đổi lấỉ có tác dụng v iệc con quay a Đảng Đảng ta hy sinh tranh tài, đoàn k ết. lãnh đạonhán dán, tma lanh ỉạị thổng n h ất cùng độc lặp. Cõng việcdả tất cả k ế t quả vinh hoa. Nhưng, giả dụ mỗl cán cỗ, từng đảng viên lảm việcdúng hơn. khéo rộng, thi thành tich của Đảng còn totá t hơn nữa. Cán bộ cùng đảng vlén làm việc không dúng, khôngkhéo, ứiì còn nhiẻu khuyết điểm. Kngày tiết diểm nhiềuthì ứiành tích không nhiều. Khuyết điểm không nhiều thì thảnh tích nhiều.Đó là lẽ tất nhlén, Vi vậy, tức thì từ bỏ hiện nay, các cơ sở, các cán cỗ.các đảng viên, môí bạn mỗi ngày đề xuất thực tế tựkiểm điểm với kiểm điểm đồng chí mình. Hẻ ửiấy khuyếtdiểm nên nhất quyết tụ sử a chữa trị, v à góp dồng chi TTÙĩửi siỉachữa trị. Phải như thế. Đảng bắt đầu cchờ cách tân và phát triển, côngcâu hỏi mới cđợi thành cõng. Nếu khõng nhất quyết sửa chữa lỗi của ta,ữiì củng nhỏng giấu giếm tậ t bện h trong mình, khôngdám uống thuốc, nhằm bệnh dịch ngày dần nặng ứiêm, nguycho Unh mệnh. Kmáu điểm bao gồm ngọi ữiứ. Chúng ta có tìiể phân tách tấtcả các lỗi vào tía hạng: - Ktiết điểm vể tứ tưởng, có nghĩa là bệnh dịch khinh suất. ■ Khuyết điểm vẻ sự quan hệ trong Đảng cùng với ngoàiĐảng, Có nghĩa là bệnh dịch h ẹp hòi. • Kmáu điểm về phong thái nói vã biện pháp viết, có nghĩa là bahoa Đõ là cha chứng bện h r ấ t nguy nan . Nếu khôngchữa trị ngay lập tức, để nó lây ra, thi vô ích vỗ thuộc. A - BỆNH CHỦ QUAN Mỗi hội chứng dịch sín h ra vì chưng nhỉểu nguim nhân .Nhưng k ế t quả nó dều làm cho người ta gầy yếu ớt.Ngulặng nhân của bện h chủ quan là : Kém nhẹm lỹ luận,hoặc khỉnh lỷ luận, hoặc trình bày suông. 10 Ttước không còn, ta đề xuất phát âm trình bày là gì? Lỹ luận là mang thực tiễn ừong lịch sử vẻ vang, trong kinh nghiệm,ừong các cuộc ttinh ranh lốt. chăm chú, đối chiếu thật kỹlưỡng ví dụ, lảm thành k ế t luận. Rồi lại lấy nóchứng tỏ với thực tiễn. Đó lả trình bày chán thiết yếu. Lý luận như chiếc phương châm, nó chỉ pmùi hương hướngcho cái đó la vào quá trình thực tế. Không có trình bày thì lủng túng nlỗi nhắm m ắt m àđi. Hiện nay, trào lưu phương pháp mạng rất lớn. Nhưng thừhỏl Cỉ.n cỗ cùng đảng viên ta đã mấy fan thấu hiểu lýluận cùng biết vận dụng vào thiết yếu trị, quân sự chiến lược. ghê tếvả vảa hóa? Đã mấy bạn phát âm “biện chứng” là cáí gì? Vì ié m lý luận, mang đến n én chạm mặt những câu hỏi không b iếtcoi >ét đến rõ, cân n h ắc đến dũng, hành xử cho khéo.K hỗnị b iế t n h ậ n rõ điều k iệ n h oàn cả n h k h áchquan, ỹ bản thân ngủ th ế n áo lảm th ế ấy. K ết quảthườn» thất bại. Đó !à hội chứng k ỉm lý ỉudn trong bện h khinh suất. Có phần đông cán bộ, phần đông đảng viên cũ, có tác dụng dượcvỉêc, (ó kinh nghiệm tay nghề. Cố nhiên, nhiÂig bằng hữu dó rấíquý biu mang lại Đảng. Nhưng chúng ta lại m ắc đề nghị loại bệnhkhừ ĩh’ý íuận. Họ quên rằng: nếu chúng ta dã bao gồm ghê nghỉệiĩicơ mà kỳ lạ biết ữiêm trình bày thi cóng bài toán xuất sắc rộng các.Họ qu;n rầng: tay nghề của mình Mặc dù tốt. nhưng lại cũngchẳng qua ỉà từng bộ phận nhưng thôi, chỉ ữiiẽn về mộtm ặt nả thõi. 11 Có tay nghề cơ mà không tồn tại trình bày, tương tự như mộtm ắt sáng sủa, một m ắt mờ. Những bằng hữu kia, cẩn bắt buộc nghiên cứu và phân tích thêm >ỷluận, new thành fan cán bộ hoàn toàn. Có những người dân xem dược sách, coi những sách.Siêng coi sách với coi những sách là một trong việc đàngquý. Nhưng cố chưa phải đả ỉà b iết trình bày. Lý luận cốt nhằm vận dụng vão các bước thực tiễn. Lỷỉuận mả không vận dụng vảo thực tế là lý luận sưôag.Dũ xem được hàng chục ngàn, hàng vạn quyển giải thích, nếukhông b iết dem ra ũiực hành, thì k h ác như thế nào một cáicỗ ván đựng sách. Xem các sách để m à ỉòe, để ỉàra ra ta phía trên, ữiếchưa phải là biết lỹ luận.

Xem thêm: Katarina Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Chơi Katarina Mùa 11

Những anh em đó cần được ra sức thực hành mớiứiành fan biết giải thích, Nói tóm lại, từng cán bộ, từng dảng viên cần học tập lýíuận, buộc phải rước giải thích vận dụng uào cõng việc thực tế. Phảitrị biện hộ bệnh dịch kém nhẹm trình bày, khinch giải thích cùng lý luậnsuõng. Đây cần nói rõ vấn dẻ trí thức. Những fan trí thừc ữiam gỉa biện pháp mạng, tmê mệt giađao binh khôn cùng quỷ báu mang đến Đảng. Không gồm nhữngtín đồ dó ứii quá trình bí quyết mạng trở ngại thêm các. Nhưng bao gồm đõi tín đồ trí thức vi ữ iế m à kiêu kỳ, lênm ặt. Chứng kiêu ngạo lẽn m ặt rấ t vô ích mang lại chúng ta. Nóngãn trsống chúng ta tiến bộ. 12 .ị S B . s^^BmÊ Ia • h ¿ i XPẮT ban sự fH iT - " .t •Tác p h ấ m "S ừ ă Ổổi fo i ĩàrtì v iệ c “ C Ù B c tìù tịc h H ố C h i M inc k ỷ t ú ị danhx .y .z , v iế t xo n g th à n g 10 n độ ẩm 1947, ù ả y ià tà c p h ẳm quan liêu trọ n g vé x ả ydựng Dàng, m ộ ỉ ià i liệ u h ọ c tậ p c ủ a c ấ n cỗ đ ế tu dưổng bốn tưởng, đ ạ o đứcvà íẩ c p h on g lảm câu hỏi. 13 7VÍ thức ỉà gỉ? Trí thức là hiểu b iết. Trong th ế giới chỉ gồm nhị thữgọi b iế t: Một lá gọi b iế t sự tran h đấu sinc sả n .Khoa học tập từ bỏ n h iê n cho nên vì thế m à ra. Hai là gọi biếíttranh đấu dân tộc và tranh con dấu x ã hội. Khoa học x ãhội bởi đõ m à ra. Ngoải hai dòng đó, không tồn tại tri thứcnào k h á c. Một fan học tập hoàn thành đại học, gồm th ể Hotline lả tất cả tríthức. Song y lưỡng lự cày ruộng, không b iết làmcõng, không b iế t đảnh giặc, không b iế t làm nhiẻuViệc không giống. Nói tóm lại; công việc thực tiễn, y ko b iế tgi cả. T h ế ỉà y chỉ tất cả tri thức một ít. Trí thức của y làtrí thức học sá ch , không phải trí thửc trọn vẹn. Y muốthiếu nữ iành một bạn trí thức trọn vẹn thi yêu cầu lấy cáitn ứiức đỏ vận dụng vào thực tế. Vỉ vậy. những người dân In" thức đó cẩn phải biết rõ cá iyếu điểm củ a mình. Phải k h iêm tố n . Chđ kiêungạo. Phải ra sửc làm những bài toán ữiực tế. Lý luận buộc phải lấy ra thực hành. Thực hành phảinhầm ửieo lỷ luận. Lỷ luận cũng như loại tê n (hoặc vlẻn dạn), Thựchãnh cũng giống như cá i đích để b ắn . Có tê n nhưng mà khôngbắn . hoặc phun lộn xộn, cũng như không mang tên. Lý luận cốt nhằm ảp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộclõng, để rước lòe nhân gian thì lỹ luân ấy cũng võ ích Vì vậy, bọn họ buộc phải g ấn g học, bên cạnh đó học tập ứiĩđề nghị hành. 14 B - BỆNH HẸPhường HÒI Bệnh này r ít nguy hiểm, m à những cản bộ và đảngv iẽn còr» m ắc phải. Trong, thi căn bệnh này ngnạp năng lượng txngơi nghỉ Đảng thống tuyệt nhất vàđoàn k ế t. Ngoài, thi nó phá hủy sự đoàn k ế t toàn dân. Nhiều lắp thêm dịch , nhỏng nhà nghĩa địa pmùi hương, chủnghĩa b ả n vỊ, chủ nghĩa cá nhân, xu thế thamdanh vọng, ữiam dịa vị. dlặng bạn tốt, bệnh dịch hủ hóa,V .V., đéu đo căn bệnh bé nhỏ hòi m à ra! Có hầu như cán bộ chỉ ửiấy lợi ich phần tử của minc,ko Ũiấy lợi ich của toàn th ể , ước ao lấy tác dụng củatoàn bộ phục tùng tác dụng của thành phần minch, Họ quênh ẳ n loại ch ế độ d á n nhà tập tmng. Họ quên rằng ũiiểu sốph ải phục tùng đa số, hạ cấp đề xuất phục tòng ứiượngcấp cho , phần tử đề nghị phục tùng cục bộ. Chúng ta nên kiên quyết trị ngay bệnh ấy. mỏlặng ột dảng viên, mõi một phần tử, mỗi m ột !ờì nói,v iệc làm cho , hay dối cần nhằm vào lợi ich của toàncuộc, lợi ich của toàn Đảng. Vì mê mẩn danh vọng và địa vỊ. mang đến n ên khỉ prúc ư áchm ột thành phần nào, thi lõi bạn này, kéo tín đồ khác,ưa ai thì kéo vào, không ưa ữii search bí quyết tẩy ra. Thế làch ỉ b iết bao gồm minh, chỉ biết tất cả thành phần bản thân m à quênc ả Đảng. Đó là mộí sản phẩm b ện h h ẹ p hòi. trãi hẳn với nguyêntắ c triệu tập và thống n h ất của Đảng, Cũng vi bệnh dịch nhỏ bé hòi kia m à cán cỗ cấ p trên p h á i đ ếnI)à c á n bộ địa pmùi hương ko đoàn k ế t nghiêm ngặt. 15 Phải b iết rằng: chỉ bao gồm hai hạng cán cỗ đó đoànk ế t ch ặ t chẽ và chỉ còn tất cả cản cỗ địa phương thơm ngày càngthêm nhiéu, thì n ền tảng của Đảng mớỉ p h át triển vàvững vàng vảng. C án bộ phái cho, trình dộ thường caohơn. kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Nhưng cán cỗ địa phươnglại b iết rõ nhản dân, rất gần gũi các bước rộng, Haihạng càn cỗ yêu cầu góp dờ nhau, bồi đáp nhau, thìquá trình mới chạy, Vì bệnh dịch h ẹp hòi mà cân bộ phài đến ũiường kiêungạo, khinh tốt cân nặng bộ đỉa phương, mang lại chúng ta là dốt kém.Thành thử khõng thân m ật hỢp tác. Từ nay. hẻ tất cả vấn đề lôi thôi như th ế nữa, thi càn bộphái dến nên chịu đựng lỗi nặng trĩu hơn, n h ất là đa số càncỗ lãnh dạo. Hai hạng cản cỗ buộc phải kết thhình họa một khối, khôngphán biệt, khổng kèn cựa. Phải cùng nhau chữa chotiệt dòng nọc căn bệnh hẹp hòi. C ản cỗ quân sự cùng với cán bộ địa pmùi hương cũng như vậy. phảiđoàn k ế t nhất trí, giúp đỡ lản nhau. Cán cỗ cửa hàng sự ữong một địa phương thơm ũiường giữđịa vi chỉ đạo và tất cả quyền lực tối cao ữong tay. Vì vậy, nếutrường đoản cú nay còn tồn tại sự không ấm no giữa hai bên, thicán bộ quân sự chiến lược nên Chịu đựng lỗi lớn hơn. Bộ team nảy với bộ đội khác, địa pmùi hương nãy vởi địaphương thơm không giống, cơ sở này cùng với phòng ban khác, dềụ phảibội nghịch đối bện h ích kỷ, bện h địa phương. Thi dụ: khòngước ao cung cấp bên trên điều dộng cán bộ, hoặc khi díẻu cồn 16 H ễ ihấy lỗi phâi kiên íỊuyết lự sửa chữa, cùng giúỊì đ ồn g chi m in ii íi? a chữa.Uiì chỉ đùn hầu hết cán bộ kém nhẹm ra. Cõ vật tư gì dù mìnhtất cả ứiừa, hoặc ko buộc phải mang đến. củng ửiu giấu đi. khôngmang đến cấp trẽn biết, không thích phân chia 5ẻ cho nơi không giống. B ện h đ ịa phương thơm đó. yêu cầu tẩy cho sạch. Lại còn vụ việc cản cỗ cũ vả cán cỗ new, Đảng càng trở nên tân tiến thi cần mang lại cán cỗ new càngnhững. V ả chăng, số cản cỗ cũ gồm ít, khõng đầy đủ mang đến Đảngsử dụng. Đồng thời, theo luật tự nhiên, gíả thì nên yếu,yếu ữiì phăi chết. Nếu không có cán bộ new th ế vào,ửiì ai đảm đương cồng Việc của Đảng. Vi vậy, cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy bảo. dìudắt, yẽu mến cán bộ new. Cố nhiên cán cỗ bắt đầu, vìcông tác làm việc chưa làu, tay nghề còn it, có nhiều khuyếtđiểm . Nhưng họ lại sở hữu phần nhiều ưu điểm rộng cá n cỗ cũ; họnkhô nóng nhứa rộng, Uiường giàu sảng con kiến hơn. Vì vậy, hai bẽn yêu cầu tõn trọng nhau, hỗ trợ nhau,học tập lẫn nhau, doàn kết ch ặt chẽ với nhau. Cán bộ cũ thường xuyên giữ địa vỊ lãnh dạo bước. Vì vậy, nếutừ bỏ nay. tình dục thân nhì hạng cán cỗ ấy khõng ổnthỏa, thỉ cán bộ cũ phải Chịu đựng trách nát nhiệm nhiều hơn.Nlỗi th ế mới trị ngoài bện h h ẹp hòi. Tử trước tới thời điểm này. vi bện h h ẹp hòí m à bao gồm sự 17íủng củng giữa thành phần với toàn cuộc, đảng vièn vớíĐảng, cán cỗ dịa phương vã cán cỗ phái dến, cán bộquân sự chiến lược vả cán bộ “m ặt trận", cán cỗ bắt đầu vả cán bộcon quay, cơ quan này cùng phòng ban khác, lính này với bộ độikhông giống, địa pmùi hương này với địa phương thơm khác. Vậy trường đoản cú ni, chúng ta nên tẩy cho sạch cáí bệnhnguy hại kia, làm cho Đảng hoàn íoàn duy nhất trt, hoàatoàn kết hợp. B ện h h ẹp hòi đối n goại Có nhiều bằng hữu tất cả dịch tự tôn, từ bỏ đại, khinc rẻngười ta, không muốn biết, mong mỏi học đều ưu điểmcủa người khác. Biết được vảl câu lý luận dã mang đến mìnhlà giỏi, không xem ai ra tưởng bản thân là hơn hết. Đólà b ện h thanh mảnh hòi hạng nặng trĩu. Họ quèn rằng: chỉ đoàn kết vào Đảng, giải pháp mạngcũng không thành cõng được, còn p h ả i đ o ă n k ế t nhđnd â n c ả ruiởc. Họ quên rằng; đối với số nhân dân thi sốdảng viên chỉ lã tối thiểu, hãng trăm ngưởi dãn mới cỏmột bạn đảng viên. Nếu khổng có tem nhãn dán giúpsức, ứiì Đảng ko có tác dụng được việc gi không còn. Vỉ vậy, ta rất cần phải hợp tác và ký kết vỡi những người ngoàiĐảng. Ta ko dưỢc khinc phải chăng chúng ta, ché bai chúng ta, Ta phảiliên lạc m ật thiết cùng với dàn bọn chúng. Không dược tránh xađân bọn chúng. Rời xa dân bọn chúng lả cô độc. Cõ dộc ũii nhấtđịnh thất b ạ t Cúng ñ căn bệnh h ẹp hòi m à không biết cần sử dụng thảnh thơi tài.bài toán gì cũng ôm lấy hết. ổm láy hết thi cô" nhiên làmko nổi. 18 Cúng vì chưng căn bệnh bé nhỏ hòi nhưng mà không b iết cã ch xử trikhôn khéo với cảc hạng đồng bào (nhỏng tôn giáo, quốcdân tđọc số. anh em t r í thửc. cá c quan tiền lại c ũ , V.V.). Từ ni, mổỉ cản cỗ, từng đảng viên, bắt buộc kiên quyếtchữa trị cál bệnh hạn hẹp hòi kia dể thực hành thực tế chứih sá ch đạiđ oán kết. Chinch sách ữiành công thì binh đao mớidẻ ứiắng lợi. B ệnh chủ quan, dịch ích kỷ, dịch thon thả hòi, V .V .,mối bệnh b ện h lả m ột đối phương. Mỗi kẻ dịch b ẽntrong là một các bạn dồng minh của địch thủ b ên quanh đó.Địch phía bên ngoài không xứng đáng sỢ. Địch bên trong đángsỢ hơn, vày nó phá hủy tự ừong phá ra. Vì vậy. ta phảir a sức dẻ phông số đông kẻ dịch dó. phảỉ chữa trị h ế tphần nhiều hội chứng bệnh dó. Gặp mỗl vụ việc. ta buộc phải dặt càu hỏi: Vì sao bao gồm vấn dể này? Xử trí như vậy này, công dụng sẻ ra sao? Phải tính liệu kỷ lường. Chớ vội vàng, chớ làm cho bừa.chớ lảm liều. Chớ gặp mặt sao làm cho vậy. Để chửa ngoài đều bệnh cơ. ta buộc phải từ bỏ phê bìnhráo rỉết. với nên lấy lòng thân ải. rước lòng thản h thật,m à ráo rlết p h ê bừứi đồng chi minch. Haỉ việc đó bắt buộc didôi vớỉ nhau. Trong lũc phê bình, khuyết điểm đề nghị vun ra rõràng, nhưng ưu điểm cũng bắt buộc nhác cho. Một m ặt là đểsửa chữa cho nhau. Một m ặt là để khuyến khích nhau,b ắ t chước nhau. 19 Mỗi cản cỗ, từng đảng viẽn. mỗl ngày bắt buộc từ bỏ kiếmđiểm, từ phê bình, trường đoản cú sửa chữa nhỏng mỗl ngày nên rửam ặt. ĐưỢc như th ế thì ừong Đảng đang không tồn tại bệnhmả Đảng đang mạnh khỏe khôn xiết. 20