SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC PDF

Năm 1947, giữa lúc phải tập trung chuẩn bị Chiến dịch Thu Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

Bạn đang xem: Sửa đổi lối làm việc pdf

Tài liệu có 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Tài liệu đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuốn Sửa đổi lối làm việc càng trở nên cần thiết. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.


*

IHÍMINHHOCTẠPVA LAM THẸOTẨM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỔ CHÍ M IN H. / .SỈTẠDÕI l ô l LÀM VIỆC ■ NHÀ X UẤ T BẰN TRẺ X. Y. zBÍUOHl BIÍNMÍ^TTÍíASCXUATBÁNDIWTHVCHÉNB(^THÜVÉNKH^ S i l dó¡ Idi lám vi$c / X. Y. Z. - Tái bin I f i l •T.P. H í Cü Minb: Tré, 2011 11 6 c.; minh hoa; 20cm. •(Di sin Ko Chi Míiüi) I. D^o dik E)¿Ag vién. 2. Ding c$a| sin — Vi(lNam — Xáy á\m%Diag. f.Q J Minh. 1S90-1969. E T s . 3X 2597971- d e 22 XII S6N 97801193-9 $i}a d^í lé \6i\ám viéc 8 934974 III lili 10323 X. Y. z SỬA ĐỔILỐI LÀM VIỆC (T ái b ả n ỉầ n thứ b ả y ) NHÃ XUẮT BẲN T R ẻ MỤC LỤCLời Nhà xuất bàn 5I. Phê bình và sửa chữa 7II. Máy điếu kỉnh nghiêm 21III. Tư cách vằ đ ạ o d ứ c cách m ậng 34IV . V án để cá n bộ 63V. C ách lãnh đạo 66VI. C hống thói ba hoa 105 LỜI NHÀ XƯ A T BẢN Chủ tịch Hồ Chí Mứih (ĩẩy bút d an h X. Y. Z) viết s ử a d ố il ố i là m v iệ c v ào ỉúc cuộc khán g chiến tnỉờng kỳ. g ian k h ổcủ a nhân d â n ta chống thực d ã n Pháp mới b ắ t đáu. Đdngi taừở thành đảng cầm quyền được hơn hai năm. s ự nghiệp cáchm ạng đan g đứng tníớc nhiều íhứ thách. Qua thực tiẻn đấutranh b ả o vệ thành qu ả cá c h mạnp. b ả o vệ chớih qu yền nontrẻ, trong háng ngú cán bộ cá c h mạng đ á sớm bộc lộ nhữngnhW c điềm , s a i sót trong phương thức, lẻ lối làm việc. Nếuchậm ìớ\ácphụcsẻárú\hiiởngtỡiưytíncủaE)ảngvàsựnghiệpcách mạng. Nhàm vạch ra những sa i lảm khuyết điểm , lệch tạc; chấnchỉnh lạí nhận thửc tư tưởng, năng ca o trình đ ộ chính ừị, lýluận, p h ẩ m chất đ ạ o đức, năng lực công tác củ a cán bộ, đảnguiên, đ á p ứng yêu cảu ngày càng cao củ a cách mạng, B ác Hẻđ á viết tác phẩm này. Đáy là một tác phẩm rất quan trọng, d ề cặp nhiều vấn đềlớn, vừa có tữih ỉý ỉuận, íính nguyên tắc, vữa có tính chỉ d ạ othực tiễn sâu sdc về xây dưng Đáng trong điều kiện Dảng cầmquyền, nhàm làm cho Đảng thực sự trong SỌCÍI, uững mạnh,g án bó mật thiết với n hăn dán, và ngang fđm với y êu cầunhiêm uu. Để giúp bạn đọc hiểu rõ thêm gùi ỮỊ tư tưởng Hồ Chi Mũihvề xây dưng Đáng; g óp p h ần uào việc nghiên cứu, học tập vàtriển k h a i Chỉ thị s ố 06-CT/TW củ a Bộ Chính trị về tổ chứccuộc vận động "Học tập uỏ <àm theo íấmgutíng đạo đức Hồ ChiMừứi", Nhà xuất b ả n Trẻ tái bản tác p h ẩ m s ủ a đ ổ i l ố i là mv iêạ c củ a Chủ tich ĩ Hồ Chí Mmh. Xin ừ án trọng giới thiệu cuốn SQch với bạn đọc. NHÀ XUẲT BÀN TRẺ 6 PHÊ BÌNH VÀ SỬA CHỬA 1. Cản bộ và đảng viên ta, vi bận việc hành chínhhoặc quân sự. mà xao nhãng việc học tập. Đó lả mộtkhuyết điểm rất to. Khác nào người tháy ŨIUỐC chỉ đichữa người khác, mã bệnh nặng txong minh ữiì quênchữa. Từ nay, chúng ta cản phải ử iiết thực học tập, sửachữa các khuyết điểm. Vi có tẩy sạch khuyết điểm,công việc mới có thể tiến bộ. 2. Trong bửc thư trước, Hỗ Chủ tịch dã vạch rõkhuyết diểm của chúng ta, Những cản bộ và đảngv iên c á c nơi, h oặc chỉ n g h iên cứu qua loa, hoặcn h ậ n thấy khuyết điểm rồi nhưng không cố gắngsử a chữa. Đó lã vì nghiên cứu m ột cách không th iết thực,khòng có tổ chức. Từ nay, chúng ta phải làm như sau này; A - T ổ CHỨC: Mỗi cơ quan, bộ đội, đoàn thể phảitổ chức một ủy ban học tập, do cán bộ cao cấp lãnh 7đạo. do cả c cấp cử đại biểu tham gia. S ố ủy viênnhiẻu hay ít, tủy hoàn cảnh mà định. Oy ban n ảy định ra k ế hoạch: nghiên cứu, tìiảoluận, kiểm tra vả thực hành. B - THỜI GIAN HỌC TẬP: tử 2 đến 3 tháng. Mỗi nơítủy hoãn cảnh mà định ngày gíờ. Dù sao, phải có ngàygiờ nhất định. c - TÀI LIỆU HỌC TẬP: Thư Hồ Chủ tịch và nhữngtài liệu Trung ương sẽ gửi thêm, D - CÁCH THỨC HỌC TẬP: 1. Nghiên cứu - Mỗi người phải đọc kỹ cáng cá c tàiliệu, rồi tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chi ĩĩiình,có khuyết diểm gi và ưu điểm gì. 2. Thảo íuặn - Khai hội ữiảo luận và phê binh. Tronglúc thảo luận, mọi người đưỢc hoãn toàn tự do phátbiểu ý kiến, dủ đúng hoặc không dúng cũng vậy. Songkhông dưỢc nói gàn, nói võng quanh. Những kết luậntrong cuộc ữiảo ỉuận phải có cấp trén duyệt y mới làchinh thức. Đ - CÁCH PHÊ BÌNH: Mục đích phê bình cố t đểgiúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để sửa dổicảch lảm việc cho tốt hơn, dũng hơn. Cốt doàn k ế t vàthống nhất nội bộ. Vì vậy, phê bình mình cũng như phè binh ngườiphải ráo riết, txiệt để, th ật thà, không nể nang, khôngthêm bởt. Phải vạch rõ cả xíu diểm vả khuyết điểm.Đổng ữiời, chớ dũng những lởi mỉa mai, chua cay, đám 8thọc. Phê binh việc làm , chứ không ph ải phê bìnhngười. Những người bị phê bình thi phải vui lòng nhận xétdể sửa dổi, không n én vì bị phê bình mà n ản chí,hoặc oán ghét. E - KIỂM TRA: ủy ban học tập phải có m ột bankiểm Ira để xem xét việc học tập và sự tiến bộ củamọi người, giúp đỡ người tiến bộ ít, khen ngợi ngưởítiến bộ nhiều. G - BÁO CÁO: MỖI tháng phải báo cáo vẻ Trungương một iần. H - THựC HÀNH: Người có lủi điểm thi phải cố gắngthêm , và người k h ác ph ải c ố gắng b ắ t chước. Mọingười phải tích cực sửa chữa khuyết diểm của minh vàgiúp anh em sứa chữa khuyết điểm của họ- Mọi ngườiphải nhớ rẳng: cộng nhiều khuyết điểm nhỏ thảnhmột khuyết điểm to, sẽ r ấ t có hại. Cộng nhiều ưudiểm nhỏ thành m ột ưu điềm lớn. rất lợi cho Đảng vảcông cuộc khảng chiến. Phải sửa đổi lấỉ làm v iệc cù a Đảng Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn k ết. lãnh đạonhán dán, tranh ỉạị thổng n h ất và độc lặp. Cõng việcdả có k ế t quả vẻ vang. Nhưng, nếu mỗl cán bộ, mỗi đảng viên lảm việcdúng hơn. khéo hơn, thi thành tich của Đảng còn totá t hơn nữa. Cán bộ và đảng vlén làm việc không dúng, khôngkhéo, ứiì còn nhiẻu khuyết điểm. Khuyết diểm nhiềuthì ứiành tích ít. Khuyết điểm ít thì thảnh tích nhiều.Đó là lẽ tất nhlén, Vi vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các cán bộ.các đảng viên, môí người mỗi ngày phải thiết thực tựkiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hẻ ửiấy khuyếtdiểm phải kiên quyết tụ sử a chữa, v à giúp dồng chi TTÙĩửi siỉachữa. Phải như thế. Đảng mới chóng phát triển, côngviệc mới chóng thành cõng. Nếu khõng kiên quyết sửa chữa khuyết điểm của ta,ữiì củng như giấu giếm tậ t bện h trong mình, khôngdám uống thuốc, để bệnh ngày càng nặng ứiêm, nguyđến Unh mệnh. Khuyết điểm có nhiểu ữiứ. Chúng ta có tìiể chia tấtcả các khuyết điểm vào ba hạng: - Khuyết điểm vể tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. ■ Khuyết điểm vẻ sự quan hệ trong Đảng với ngoàiĐảng, tức là bệnh h ẹp hòi. • Khuyết điểm về cách nói vã cách viết, tức là bahoa Đõ là ba chứng bện h r ấ t nguy hiểm . Nếu khôngchữa ngay, để nó lây ra, thi có hại vỗ cùng. A - BỆNH CHỦ QUAN Mỗi chứng bệnh sín h ra do nhỉểu nguyên nhân .Nhưng k ế t quả nó dều làm cho người ta ốm yếu.Nguyên nhân của bện h chủ quan là : Kém lỹ luận,hoặc khỉnh lỷ luận, hoặc lý luận suông. 10 Ttước hết, ta phải hiểu lý luận là gì? Lỹ luận là đem thực tế ừong lịch sử, trong kinh nghiệm,ừong các cuộc tranh dấu. xem xét, so sánh thật kỹlưỡng rõ ràng, lảm thành k ế t luận. Rồi lại đem nóchứng minh với thực tế. Đó lả lý luận chán chính. Lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướngcho chúng la trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lủng túng như nhắm m ắt m àđi. Hiện nay, phong trào cách mạng rất cao. Nhưng thừhỏl Cỉ.n bộ và đảng viên ta đã mấy người biết rõ lýluận và biết áp dụng vào chính trị, quân sự. kinh tếvả vảa hóa? Đã mấy người hiểu “biện chứng” là cáí gì? Vì ié m lý luận, cho n én gặp mọi việc không b iếtxem >ét cho rõ, cân n h ắc cho dũng, xử trí cho khéo.K hỗnị b iế t n h ậ n rõ điều k iệ n h oàn cả n h k h áchquan, ỹ mình nghỉ th ế n áo lảm th ế ấy. K ết quảthườn» thất bại. Đó !à chứng k ém lý ỉudn trong bện h chủ quan. Có những cán bộ, những đảng viên cũ, làm dượcvỉêc, (ó kinh nghiệm. Cố nhiên, nhiÂig anh em dó rấíquý biu cho Đảng. Nhưng họ lại m ắc phải cái bệnhkhừ ĩh’ý íuận. Họ quên rằng: nếu họ dã có kinh nghỉệiĩimà lạ biết ữiêm lý luận thi cóng việc tốt hơn nhiều.Họ qu;n rầng: kinh nghiệm của họ tuy tốt. nhưng cũngchẳng qua ỉà từng bộ phận mà thôi, chỉ ữiiẽn về mộtm ặt nả thõi. 11 Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như mộtm ắt sáng, một m ắt mờ. Những anh em đó, cẩn phải nghiên cứu thêm >ỷluận, mới thành người cán bộ hoàn toàn. Có những người xem dược sách, xem nhiều sách.Siêng xem sách và xem nhiều sách là một việc đàngquý. Nhưng thế không phải đả ỉà b iết lý luận. Lý luận cốt để áp dụng vão công việc thực tế. Lỷỉuận mả không áp dụng vảo thực tế là lý luận sưôag.Dũ xem được hàng ngàn, hàng vạn quyển lý luận, nếukhông b iết dem ra ũiực hành, thì k h ác nào một cáihòm đựng sách. Xem nhiều sách để m à ỉòe, để ỉàra ra ta đây, ữiếkhông phải là biết lỹ luận.

Xem thêm: Katarina Mùa 12: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Cách Chơi Katarina Mùa 11

Những anh em đó cần phải ra sức thực hành mớiứiành người biết lý luận, Nói tóm lại, mỗi cán bộ, mỗi dảng viên phải học lýíuận, phải đem lý luận áp dụng uào cõng việc thực tế. Phảichữa cãi bệnh kém lý luận, khinh lý luận và lý luậnsuõng. Đây phải nói rõ vấn dẻ trí thức. Những người trí thừc ữiam gỉa cách mạng, tham giakháng chiến rất quỷ báu cho Đảng. Không có nhữngngười dó ứii công việc cách mạng khó khăn thêm nhiều. Nhưng có đõi người trí thức vi ữ iế m à kiêu ngạo, lênm ặt. Chứng kiêu ngạo lẽn m ặt rấ t có hại cho họ. Nóngãn trở họ tiến bộ. 12 .ị S B . s^^BmÊ Ia • h ¿ i XPẮT ban sự fH iT - " .t •Tác p h ấ m "S ừ ă Ổổi fo i ĩàrtì v iệ c “ C Ù B c tìù tịc h H ố C h i M inh k ỷ t ú ị danhx .y .z , v iế t xo n g th à n g 10 n ẩm 1947, ù ả y ià tà c p h ẳm quan trọ n g vé x ả ydựng Dàng, m ộ ỉ ià i liệ u h ọ c tậ p c ủ a c ấ n bộ đ ế tu dưổng tư tưởng, đ ạ o đứcvà íẩ c p h on g lảm việc. 13 7VÍ thức ỉà gỉ? Trí thức là hiểu b iết. Trong th ế giới chỉ có hai thữhiểu b iế t: Một lá hiểu b iế t sự tran h đấu sinh sả n .Khoa học tự n h iê n do đó m à ra. Hai là hiểu biếíttranh đấu dân tộc và tranh dấu x ã hội. Khoa học x ãhội do đõ m à ra. Ngoải hai cái đó, không có tri thứcnào k h á c. Một người học xong đại học, có th ể gọi lả có tríthức. Song y không biết cày ruộng, không b iết làmcõng, không b iế t đảnh giặc, không b iế t làm nhiẻuviệc khác. Nói tóm lại; công việc thực tế, y không b iế tgi cả. T h ế ỉà y chỉ có tri thức một nửa. Trí thức của y làtrí thức học sá ch , chưa phải trí thửc hoàn toàn. Y muốnữ iành một người trí thức hoàn toàn thi phải đem cáitn ứiức đỏ áp dụng vào thực tế. Vỉ vậy. những người In" thức đó cẩn phải biết rõ cá ikhuyết điểm củ a mình. Phải k h iêm tố n . Chđ kiêungạo. Phải ra sửc làm các việc ữiực tế. Lý luận phải đem ra thực hành. Thực hành phảinhầm ửieo lỷ luận. Lỷ luận cũng như cái tê n (hoặc vlẻn dạn), Thựchãnh cũng như cá i đích để b ắn . Có tê n mà khôngbắn . hoặc bắn lung tung, cũng như không có tên. Lý luận cốt để ảp dụng vào thực tế. Chỉ học thuộclõng, để đem lòe thiên hạ thì lỹ luân ấy cũng võ ích Vì vậy, chúng ta phải g ấn g học, đồng thời học ứiĩphải hành. 14 B - BỆNH HẸP HÒI Bệnh này r ít nguy hiểm, m à nhiều cản bộ và đảngv iẽn còr» m ắc phải. Trong, thi bệnh này ngăn txở Đảng thống nhất vàđoàn k ế t. Ngoài, thi nó phá hoại sự đoàn k ế t toàn dân. Nhiều thứ bệnh , như chủ nghĩa địa phương, chủnghĩa b ả n vỊ, chủ nghĩa cá nhân, khuynh hướng thamdanh vọng, ữiam dịa vị. dim người giỏi, bệnh hủ hóa,V .V., đéu đo bệnh hẹp hòi m à ra! Có những cán bộ chỉ ửiấy lợi ich bộ phận của minh,không Ũiấy lợi ich của toàn th ể , muốn đem lợi ích củatoàn thể phục tùng lợi ích của bộ phận minh, Họ quênh ẳ n cái ch ế độ d á n chủ tập tmng. Họ quên rằng ũiiểu sốph ải phục tùng đa số, hạ cấp phải phục tùng ứiượngcấp , bộ phận phải phục tùng toàn thể. Chúng ta phải kiên quyết chữa ngay bệnh ấy. mỏim ột dảng viên, mõi một bộ phận, mỗi m ột !ờì nói,v iệc làm , tuyệt dối phải nhằm vào lợi ich của toàncuộc, lợi ich của toàn Đảng. Vì ham danh vọng và địa vỊ. cho n ên khỉ phụ ư áchm ột bộ phận nào, thi lõi người này, kéo người khác,ưa ai thì kéo vào, không ưa ữii tìm cách tẩy ra. Thế làch ỉ b iết có minh, chỉ biết có bộ phận mình m à quênc ả Đảng. Đó là mộí thứ b ện h h ẹ p hòi. trãi hẳn với nguyêntắ c tập trung và thống n h ất của Đảng, Cũng vi bệnh hẹp hòi đó m à cán bộ cấ p trên p h á i đ ếnI)à c á n bộ địa phương không đoàn k ế t chặt chẽ. 15 Phải b iết rằng: chỉ có hai hạng cán bộ đó đoànk ế t ch ặ t chẽ và chỉ có cản bộ địa phương ngày càngthêm nhiéu, thì n ền tảng của Đảng mớỉ p h át triển vàvững vảng. C án bộ phái đến, trình dộ thường caohơn. kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng cán bộ địa phươnglại b iết rõ nhản dân, quen thuộc công việc hơn, Haihạng càn bộ phải giúp dờ nhau, bồi đáp nhau, thìcông việc mới chạy, Vì bệnh h ẹp hòi mà cân bộ phài đến ũiường kiêungạo, khinh rẻ cân bộ đỉa phương, cho họ là dốt kém.Thành thử khõng thân m ật hỢp tác. Từ nay. hẻ có việc lôi thôi như th ế nữa, thi càn bộphái dến phải chịu lỗi nặng hơn, n h ất là những cànbộ lãnh dạo. Hai hạng cản bộ phải kết thảnh một khối, khôngphán biệt, khổng kèn cựa. Phải cùng nhau chữa chotiệt cái nọc bệnh hẹp hòi. C ản bộ quân sự với cán bộ địa phương cũng vậy. phảiđoàn k ế t nhất trí, giúp đỡ lản nhau. Cán bộ quán sự ữong một địa phương ũiường giữđịa vi lãnh đạo và có quyền lực ữong tay. Vì vậy, nếutừ nay còn có sự không hòa thuận giữa hai bên, thicán bộ quân sự phải chịu lỗi lớn hơn. Bộ đội nảy với bộ đội khác, địa phương nãy vởi địaphương khác, cơ quan này với cơ quan khác, dềụ phảiphản đối bện h ích kỷ, bện h địa phương. Thi dụ: khòngmuốn cấp trên điều dộng cán bộ, hoặc khi díẻu động 16 H ễ ihấy khuyết điểm phâi kiên íỊuyết lự sửa chữa, và giúỊì đ ồn g chi m in ii íi? a chữa.Uiì chỉ đùn những cán bộ kém ra. Cõ vật liệu gì dù mìnhcó ứiừa, hoặc không cần đến. củng ửiu giấu đi. khôngcho cấp trẽn biết, không muốn chia 5ẻ cho nơi khác. B ện h đ ịa phương đó. phải tẩy cho sạch. Lại còn vấn đề cản bộ cũ vả cán bộ mới, Đảng càng phát triển thi cần đến cán bộ mới càngnhiều. V ả chăng, số cản bộ cũ có ít, khõng đủ cho Đảngdùng. Đồng thời, theo luật tự nhiên, gíả thì phải yếu,yếu ữiì phăi chết. Nếu không có cán bộ mới th ế vào,ửiì ai gánh vác cồng việc của Đảng. Vi vậy, cán bộ cũ phải hoan nghênh, dạy bảo. dìudắt, yẽu mến cán bộ mới. Cố nhiên cán bộ mới, vìcông tác chưa làu, kinh nghiệm còn it, có nhiều khuyếtđiểm . Nhưng họ lại có những ưu điểm hơn cá n bộ cũ; họnhanh nhẹn hơn, Uiường giàu sảng kiến hơn. Vì vậy, hai bẽn phải tõn trọng nhau, giúp đỡ nhau,học lẫn nhau, doàn kết ch ặt chẽ với nhau. Cán bộ cũ thường giữ địa vỊ lãnh dạo. Vì vậy, nếutừ nay. quan hệ giữa hai hạng cán bộ ấy khõng ổnthỏa, thỉ cán bộ cũ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.Như th ế mới chữa khỏi bện h h ẹp hòi. Tử trước đến nay. vi bện h h ẹp hòí m à có những sự 17íủng củng giữa bộ phận và toàn cuộc, đảng vièn vớíĐảng, cán bộ dịa phương vã cán bộ phái dến, cán bộquân sự vả cán bộ “m ặt trận", cán bộ mới vả cán bộcù, cơ quan này và cơ quan khác, bộ đội này và bộ độikhác, địa phương này và địa phương khác. Vậy từ nay, chúng ta phải tẩy cho sạch cáí bệnhnguy hiểm đó, khiến cho Đảng hoàn íoàn nhất trt, hoàatoàn đoàn kết. B ện h h ẹp hòi đối n goại Có nhiều đồng chí có bệnh tự tôn, tự đại, khinh rẻngười ta, không muốn biết, muốn học những ưu điểmcủa người khác. Biết được vảl câu lý luận dã cho mìnhlà giỏi, không xem ai ra tưởng mình là hơn hết. Đólà b ện h hẹp hòi hạng nặng. Họ quèn rằng: chỉ đoàn kết trong Đảng, cách mạngcũng không thành cõng được, còn p h ả i đ o ă n k ế t nhđnd â n c ả ruiởc. Họ quên rằng; so với số nhân dân thi sốdảng viên chỉ lã tối thiểu, hãng trăm ngưởi dãn mới cỏmột người đảng viên. Nếu khổng có nhãn dãn giúpsức, ứiì Đảng không làm được việc gi hết. Vỉ vậy, ta cần phải hợp tác vỡi những người ngoàiĐảng. Ta không dưỢc khinh rẻ họ, ché bai họ, Ta phảiliên lạc m ật thiết với dàn chúng. Không dược rời xađân chúng. Rời xa dân chúng lả cô độc. Cõ dộc ũii nhấtđịnh thất b ạ t Cúng ñ bệnh h ẹp hòi m à không biết dùng nhàn tài.việc gì cũng ôm lấy hết. ổm láy hết thi cô" nhiên làmkhông nổi. 18 Cúng vì bệnh hẹp hòi mà không b iết cã ch xử trikhôn khéo với cảc hạng đồng bào (như tôn giáo, quốcdân thiểu số. anh em t r í thửc. cá c quan lại c ũ , V.V.). Từ nay, mổỉ cản bộ, mỗi đảng viên, phải kiên quyếtchữa cál bệnh hẹp hòi đó dể thực hành chứih sá ch đạiđ oán kết. Chinh sách ữiành công thì kháng chiến mớidẻ ứiắng lợi. B ệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, V .V .,mối chứng b ện h lả m ột kẻ địch. Mỗi kẻ dịch b ẽntrong là một bạn dồng minh của kẻ địch b ên ngoài.Địch bên ngoài không đáng sỢ. Địch bên trong đángsỢ hơn, vì nó phá hoại từ ừong phá ra. Vì vậy. ta phảir a sức dẻ phông những kẻ dịch dó. phảỉ chữa h ế tnhững chứng bệnh dó. Gặp mỗl vấn đề. ta phải dặt càu hỏi: Vì sao có vấn dể này? Xử trí như thế này, kết quả sẻ ra sao? Phải suy tính kỷ lường. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa.chớ lảm liều. Chớ gặp sao làm vậy. Để chửa khỏi những bệnh kia. ta phải tự phê bìnhráo rỉết. và phải lấy lòng thân ải. lấy lòng thản h thật,m à ráo rlết p h ê bừứi đồng chi minh. Haỉ việc đó phải didôi vớỉ nhau. Trong lũc phê bình, khuyết điểm phải vạch ra rõràng, mà ưu điểm cũng phải nhác đến. Một m ặt là đểsửa chữa cho nhau. Một m ặt là để khuyến khích nhau,b ắ t chước nhau. 19 Mỗi cản bộ, mỗi đảng viẽn. mỗl ngày phải tự kiếmđiểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗl ngày phải rửam ặt. ĐưỢc như th ế thì ừong Đảng sẽ không có bệnhmả Đảng sẽ mạnh khỏe vô cùng. 20
Nổ hũ club online uy tín