TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ CHƯƠNG 1

A.Thị trường quốc gia về từng sản phẩm như gạo, thịt lợn.B.Các tổng lượng phản ánh hoạt động của nền kinh tế.C.Nền kinh tế tổng thể.

Câu 2:Mã câu hỏi:101638

Kinh tế vĩ mô nghiên cứu?


Bạn đang xem: Trắc nghiệm kinh tế vĩ mô chương 1

A.Thị trường quốc gia về từng sản phẩm như gạo, thịt lợn.B.Mức giá chung và lạm phát.C.Tỉ lệ thất nghiệp và cán cân thanh toán.
A.Sự thay đổi giá cả tương đối.B.Sự thay đổi mức giá chung.C.Thất nghiệp.

Câu 4:Mã câu hỏi:101640

Chỉ tiêu nào dưới đây được coi là quan trọng nhất để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia trong dài hạn?


A.Tăng trưởng GDP danh nghĩa.B.Tăng trưởng GDP thực tế.C.Tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người

Câu 5:Mã câu hỏi:101641

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) là?


A.Tổng giá trị của tất cả các hàng hóa và dịch vụ tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất địnhB.Tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tạo ra trên lãnh thổ một nước trong một thời kỳ nhất địnhC.Tổng giá trị của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng do các công dân trong nước sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Câu 6:Mã câu hỏi:101642

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam đo lường thu nhập?


A.Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.B.Của khu vực dịch vụ trong nước.C.Của khu vực sản xuất vật chất trong nước.

Câu 7:Mã câu hỏi:101643

Tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Việt Nam đo lường thu nhập?


A.Mà người Việt Nam tạo ra ở cả trong và ngoài nước.B.Tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.C.Của khu vực dịch vụ trong nước.

Câu 8:Mã câu hỏi:101644

Một ví dụ về chuyển giao thu nhập trong hệ thống tài khoản quốc gia là?


A.Tiền thuê.B.Trợ cấp cho đồng bào miền Trung sau cơn bão số 6.C.Kinh phí mà nhà nước cấp cho Bộ giáo dục & Đào tạo để trả lương cho cán bộ công nhân viên.

Câu 9:Mã câu hỏi:101645

Giá trị hao mòn của nhà máy và các trang thiết bị trong quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ được gọi là?


A.Tiêu dùng.B.Khấu hao.C.Đầu tư.

Câu 10:Mã câu hỏi:101646

10 Khoản mục nào sau đây được coi là đầu tư trong hệ thống tài khoản thu nhập quốc dân?


A.Một người thợ gốm mua một chiếc xe tải mới để chở hàng và đi dự các buổi trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần.B.Gia đình bạn mua 100 cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.C.Gia đình bạnmua một ngôi nhà 100 năm tuổi nằm trong khu di tích lịch sử được bảo vệ.

Câu 11:Mã câu hỏi:101647

Sản phẩm trung gian có thể được định nghĩa là sản phẩm?


A.Được bán cho người sử dụng cuối cùng.B.Được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ khác.C.Được tính trực tiếp vào GDP.

Câu 12:Mã câu hỏi:101648

Lợi nhuận do một công ty Việt Nam tạo ra tại Mátxcơva sẽ được tính vào?


A.Cả GDP và GNP của Việt Nam.B.GDP của Việt Nam và GNP của Nga.C.Cả GDP và GNP của Nga.

Câu 13:Mã câu hỏi:101649

Lợi nhuận do một công ty Nhật Bản tạo ra tại Việt Nam sẽ được tính vào?


A.Cả GDP và GNP của Việt Nam.B.GDP của Việt Nam và GNP của Nhật BảnC.Cả GDP và GNP của Nhật Bản.

Câu 14:Mã câu hỏi:101650

Giả sử hãng Honda vừa xây một nhà máy mới ở Vĩnh Phúc, thì?


A.Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn GNP.B.Trong tương lai, GDP của Việt Nam sẽ tăng chậm hơn GNP.C.Trong tương lai, cả GDP và GNP của Việt Nam đều giảm vì một phần thu nhập tạo ra phải trả cho người nước ngoài.

Câu 15:Mã câu hỏi:101651

Giả sử rằng khối lượng tư bản trong năm của một nền kinh tế tăng lên. Điều gì đã xảy ra?


A.Đầu tư ròng lớn hơn tổng đầu tư.B.Đầu tư ròng lớn hơn không.C.Khấu hao lớn hơn đầu tư ròng.

Câu 16:Mã câu hỏi:101652

Điều nào dưới đây không phải là cách mà các hộ gia đình sử dụng tiết kiệm của mình?


A.Cho chính phủ vay tiền.B.Cho người nước ngoài vay tiền.C.Cho các nhà đầu tư vay tiền.

Câu 17:Mã câu hỏi:101653

Giá trị sản lượng của một hãng trừ đi chi phí về các sản phẩm trung gian được gọi là?


A.Xuất khẩu ròng.B.Giá trị gia tăng.C.Lợi nhuận.

Câu 18:Mã câu hỏi:101654

Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng?


A.Giống như sự khác nhau giữa GNP và GDP.B.Giống như xuất khẩu ròng.C.Giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP.

Câu 19:Mã câu hỏi:101655

Muốn tính GNP từ GDP của một nước chúng ta phải?


A.

Trừ đi chuyển giao thu nhập của chính phủ cho các hộ gia đình.B.Cộng với thuế gián thu.C.Cộng với xuất khẩu ròng. Câu 20:Mã câu hỏi:101656

Muốn tính thu nhập quốc dân NI từ GNP, chúng ta phải trừ đi?


Xem thêm: Nghị Định 56/2015/Nđ-Cp Ngày 9/6/2015, Những Điểm Mới Của Nghị Định 56/2015/Nđ

A.Khấu hao.B.khấu hao và thuế gián thu.C.Khấu hao, thuế gián thu và lợi nhuận công ty.

Câu 21:Mã câu hỏi:101657

Chủ đề nào dưới đây được kinh tế vĩ mô quan tâm nghiên cứu?


A.Chính sách tài khóa.B.Chính sách tiền tệ.C.Lạm phát.

Câu 22:Mã câu hỏi:101658

Các mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô bao gồm?


A.Thất nghiệp thấp.B.Giá cả ổn định.C.Tăng trưởng kinh tế nhanh một cách bền vững.

Câu 23:Mã câu hỏi:101659

Điều nào dưới đây không thuộc chính sách tài khóa?


A.Chi tiêu chính phủ mua hàng hóa và dịch vụ.B.Chuyển giao thu nhập của chính phủ cho các hộ gia đình.C.NHNN Việt Nam mua trái phiếu chính phủ.

Câu 24:Mã câu hỏi:101660

Vấn đề nào sau đây không được các nhà kinh tế vĩ mô quan tâm nghiên cứu?


A.Các yếu tố quyết định lạm phát.B.Thị phần tương đối giữa ACB và SACOMBANK trên thị trường.C.Tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam.

Câu 25:Mã câu hỏi:101661

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê tốc độ tăng GDP thực tế của Việt Nam năm 2006 là?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT Xác suất & Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Cơ Sở Văn Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT Xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Căn Bản

Trắc nghiệm Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở Văn Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - thứ 7: từ 08h30 - 21h00

sydneyowenson.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | xo so ket qua| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN