THETAN ARENA

NARAKA: BLADEPOINT is designed khổng lồ provide a brand-new experience of combat và world exploration, featuring a boundless movement system, an aim-at-whatever-you-want grappling hook, & a sophisticated combat system involving accessible bloông xã và parry mechanics.

Bạn đang xem: Thetan arena

*

*

OFFICIAL LAUNCH TRAILER
*

*
*

*

Privacy Policy and User Agreement,Terms & Conditions

Company Address: #599 Wangshang Rd., Binjiang District, Hangzhou, China

Providing Online Computer Games

GLOBAL

天海

Tianhai

텐카이

天海

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/6.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/6.jpg

black/6.jpg


胡桃

Tsuchimikavị Kurumi

쿠루미

土御門胡桃

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/5.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/5.jpg

black/5.jpg


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Game Trên Laptop /Pc Để Chơi Game Mượt Mà Hơn

特木爾

Temulch

티무르

テムル

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/4.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/4.jpg

black/4.jpg


寧紅夜

Crimson Night

비퍼

寧紅夜

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/3.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/3.jpg

black/3.jpg


迦南

Matari

마타리

カナン

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/2.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/2.jpg

black/2.jpg


季滄海

Tarka Ji

타르카

季滄海

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/375/525/1.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/global/2465/3840/1.jpg

black/1.jpg


胡桃

Tsuchimikavị Kurumi

쿠루미

土御門胡桃

https://www.sydneyowenson.com/images/202010/1602761686357_2c54eae90d.jpg

https://www.sydneyowenson.com/images/202010/1602761686484_b2969e1eee.jpg

6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca.jpg


特木爾

Temulch

티무르

テムル

https://www.sydneyowenson.com/images/202010/1602761686348_2c54eae90d.jpg

https://www.sydneyowenson.com/images/202010/1602761686491_b2969e1eee.jpg

70efdf2ec9b086079795c442636b55fb.jpg


迦南

Matari

마타리

カナン

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200703/b6c94122-315b-4e5c-8e08-911329e0b03a.jpg

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200703/c3b2d3c2-4f2c-43bd-a380-f8462f3063d9.jpg

aab3238922bcc25a6f606eb525ffdc56.jpg


季滄海

Tarka Ji

타르카

季滄海

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200703/d68b63c3-ec61-4c44-8228-88b4339cb44e.jpg

https://nos.netease.com/mg-file/yjwj/en/3840/2064/c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.jpg

c20ad4d76fe97759aa27a0c99bff6710.jpg


天海

Tianhai

텐카이

天海

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200326/7d1d48d8-0a31-4b50-bf16-bf0bbb0b6199.jpg

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200416/f611a96b-4b84-4e2d-bedb-ad09f8205b46.jpg

1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc.jpg


寧紅夜

Crimson Night

비퍼

寧紅夜

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200326/78dbf266-0caa-4f3b-b0f5-40911add629f.jpg

https://nie.res.netease.com/r/pic/20200416/26ccf2dd-7e6e-4f5f-b08d-335057f57c82.jpg

| link tải 567live app| ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk |