VIẾT CHƯƠNG TRÌNH IN RA MÀN HÌNH CÁC SỐ CHẴN

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn


*

Bài `1`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i:integer

Begin

Clrscr;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0 ) then Write("cac so chan la",i," ");

Else

Write("cac so le la",i);

Readln

End.

Bài `2`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S:integer

T:longint;

Begin

Clrscr;

S:=0;T:=1;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

S:=S+i;

For i:=1 to n do

T:=T*i;

Write("tong la",S);

Write("tich la",T);

Readln

End.

Bài `3`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=1 ) then inc(d);

S:=S+i;

Write("cac so le la",d,"tong le la",S);

Readln

End.

Bài `4`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i mod 2=0) then inc(d);

S:=S+i;

Write("cac so chan la",d,"tong chan la",S);

Readln

End.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Mac Os Song Song Win 10 Song Song Macos Trên Mac


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
3
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Chưa có nhómTrả lời14

Điểm

2

Cám ơn

10


*

bài 1:

uses crt;var n,i,j:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); write("so chan tu 1->n la:"); for i:=1 to n do if i mod 2=0 then write(i," "); writeln; write("so le tu 1->n la:"); for j:=1 to n do if j mod 20 then write(j," "); readln;end.

bài 2:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=1; s:=0; write("tong cac so tu 1->n la:"); for i:=1 to n do s:=s+i; write(s); writeln; write("tich cac so tu 1->n la:"); for j:=1 to n do s1:=s1*j; write(s1); readln;end.

bài 3:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=0; s:=0; for i:=1 to n do if i mod 20 then s:=s+i; write("tong cac so le tu 1->n la:",s); writeln; for j:=1 to n do if j mod 20 then inc(s1); write("co tat ca ",s1," so le"); readln;end.

bài 4:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=0; s:=1; for i:=1 to n do if i mod 2=0 then s:=s*i; write("tich cac so chan tu 1->n la:",s); writeln; for j:=1 to n do if j mod 2=0 then inc(s1); write("co tat ca ",s1," so chan"); readln;end.

Nổ hũ club online uy tín | link tải 567live app|W88 | ứng dụng qqlive download| tải mmlive apk | b52 club - Game đánh bài online hot nhất VN