VIẾT CHƯƠNG TRÌNH IN RA MÀN HÌNH CÁC SỐ CHẴN

Câu vấn đáp được bảo đảm cất báo cáo đúng mực với đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp do những Chuyên Viên, thầy giáo bậc nhất của Cửa Hàng chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn


*

Bài `1`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i:integer

Begin

Clrscr;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

If (i hack 2=0 ) then Write("cac so chan la",i," ");

Else

Write("cac so le la",i);

Readln

End.

Bài `2`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S:integer

T:longint;

Begin

Clrscr;

S:=0;T:=1;

Write("Nhap so n tu ban phlặng :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

S:=S+i;

For i:=1 khổng lồ n do

T:=T*i;

Write("tong la",S);

Write("tich la",T);

Readln

End.

Bài `3`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write("Nhap so n tu ban phim :");

Readln(n);

For i:=1 to n do

If (i thủ thuật 2=1 ) then inc(d);

S:=S+i;

Write("cac so le la",d,"tong le la",S);

Readln

End.

Bài `4`

Program Hotboy;

Uses crt;

var n,i,S,d:integer

Begin

Clrscr;

S:=0; d:=0;

Write("Nhap so n tu ban phyên :");

Readln(n);

For i:=1 khổng lồ n do

If (i mod 2=0) then inc(d);

S:=S+i;

Write("cac so chan la",d,"tong chan la",S);

Readln

End.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Mac Os Song Song Win 10 Song Song Macos Trên Mac


Hãy giúp hầu hết fan biết câu trả lời này nắm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
3
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi chi tiết


Chưa bao gồm nhómTrả lời14

Điểm

2

Cám ơn

10


*

bài bác 1:

uses crt;var n,i,j:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); write("so chan tu 1->n la:"); for i:=1 lớn n bởi vì if i thủ thuật 2=0 then write(i," "); writeln; write("so le tu 1->n la:"); for j:=1 khổng lồ n vì if j mod trăng tròn then write(j," "); readln;end.

bài xích 2:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=1; s:=0; write("tong cac so tu 1->n la:"); for i:=1 lớn n do s:=s+i; write(s); writeln; write("tich cac so tu 1->n la:"); for j:=1 khổng lồ n bởi s1:=s1*j; write(s1); readln;kết thúc.

bài 3:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=0; s:=0; for i:=1 to n bởi vì if i gian lận đôi mươi then s:=s+i; write("tong cac so le tu 1->n la:",s); writeln; for j:=1 to n vì chưng if j thủ thuật trăng tròn then inc(s1); write("teo tat ca ",s1," so le"); readln;end.

bài 4:

uses crt;var n,i,j,s,s1:longint;begin clrscr; write("Nhap n:"); readln(n); s1:=0; s:=1; for i:=1 to lớn n vì if i mod 2=0 then s:=s*i; write("tich cac so chan tu 1->n la:",s); writeln; for j:=1 to lớn n vày if j mod 2=0 then inc(s1); write("co tat ca ",s1," so chan"); readln;kết thúc.